Sik­kert opv­arm­nings­vand

Pro­ducts

Pro­dukt­er­ne fra ELYSATOR Engi­nee­ring AG anven­des til ren­gø­ring og behand­ling af teknis­ke vand­kreds­løb. Det dre­jer sig først og frem­mest om var­me- og køle­sys­temer, men også om motor­kreds­løb på ski­be og kraft­vær­ker.

Moder­ne var­me­sys­temer har brug for teknisk behand­let vand

Moder­ne var­me­sys­temer er mere øko­no­mis­ke, effek­ti­ve og mil­jø­ven­li­ge, men reage­rer også mere føl­somt på det var­me vand. På grund af tils­lam­ning, dan­nel­se af belægn­in­ger eller på grund af kalk og kor­ro­si­ons­ska­der ops­tår der i de kom­pak­te varm­e­ge­ne­ra­to­rer høje ener­gitab og dyre ska­der. Det er såle­des alle­re­de muligt at opnå en effekt­ned­gang på 10–20 % efter et år. Pro­dukt­er­ne fra ELYSATOR Engi­nee­ring AG for­bed­rer effek­ti­vi­te­ten og påli­de­lig­he­den i mil­jø­ven­li­ge, moder­ne var­me­sys­temer.

Skær­pe­de nor­mer og direk­ti­ver forud­sæt­ter teknisk behand­let vand for at sik­re var­me­sys­tem­er­nes garan­ti.

Se nær­me­re om det­te i kapit­let  Nor­mer.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz