Sik­kert opvarmningsvand

Pro­ducts

Pro­dukt­er­ne fra ELYSATOR Engi­nee­ring AG anven­des til ren­gøring og behand­ling af teknis­ke vand­kreds­løb. Det dre­jer sig først og frem­mest om var­me- og køle­sys­temer, men også om motor­kreds­løb på ski­be og kraftværker.

Moder­ne var­me­sys­temer har brug for teknisk behand­let vand

Moder­ne var­me­sys­temer er mere øko­no­mis­ke, effek­ti­ve og mil­jø­ven­li­ge, men reage­rer også mere føl­somt på det var­me vand. På grund af tilsl­am­ning, dan­nel­se af belægn­in­ger eller på grund af kalk og kor­ro­si­ons­ska­der ops­tår der i de kom­pak­te varm­ege­ne­ra­to­rer høje ener­gi­t­ab og dyre ska­der. Det er såle­des aller­e­de muligt at opnå en effekt­ned­gang på 10–20 % efter et år. Pro­dukt­er­ne fra ELYSATOR Engi­nee­ring AG for­bedrer effek­ti­vi­te­ten og påli­de­lig­he­den i mil­jø­ven­li­ge, moder­ne varmesystemer.

Skær­pe­de nor­mer og direk­ti­ver forud­sæt­ter teknisk behand­let vand for at sik­re var­me­sys­tem­er­nes garanti.

Se nær­me­re om det­te i kapit­let  Nor­mer.

 • Demi­ne­ra­li­se­ring med blandingskar
 • Hyper­fil­tre­ring gen­nem omvendt osmo­se (RO)
 • Måling, over­våg­ning og kon­trol af systemvandskvalitet
 • Anode­bes­kyt­tel­se (kor­ro­si­ons­be­stan­dig)
 • Mikro­bob­leud­s­kil­ler (afluf­ter, afluftningsventil)
 • Fil­ter for magne­tisk flux (sla­mud­s­kil­ler)
 • Anode­bes­kyt­tel­se (kor­ro­si­ons­be­stan­dig)
 • Mikro­bob­leud­s­kil­ler (afluf­ter, afluftningsventil)
 • Fil­ter for magne­tisk flux (sla­mud­s­kil­ler)
 • Spul­ing og rengøring
 • Disper­ge­rings­mid­del til spul­ing af varmesystem

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy