Sik­kert opvarmningsvand

ELYSATOR® — SIKKER BESKYTTELSE

OSka­der på grund af rust er et vidt udbredt pro­blem i var­me- og køle­an­læg. Rust­par­tik­ler forår­sa­ger tilsl­am­ning, funk­ti­ons­fors­tyr­rel­ser og materialeskader.

Årsa­gen der­til er en dår­lig vandk­va­li­tet. Mine­ra­ler, sal­te og aggres­si­ve gas­ser når ind i sys­tem­van­det gen­nem påf­yld­nings­van­det og utætheder.

ELYSATOR® løser det­te pro­blem til­for­la­de­ligt ved at træk­ke de aggres­si­ve gas­ser ud af van­det og bin­de sure stoff­er til en spe­cielt lege­ret offeranode.

Sys­te­met kan måles og er til­for­la­de­ligt, arbej­der uden kemi og anbe­fa­les af kend­te fag­for­bund, insti­tutter og pro­du­cen­ter. Instal­la­ti­on og under­hold er enk­le og billige.

FUNKTION

ELYSATOR® indus­tri­al

ELYSATOR® trio .1

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy