Sik­kert opv­arm­nings­vand iht. norm

PUROTAP® HF nexion-harpiks

Har­pik­sen til den nye gene­ra­ti­on af anlæg med et defi­ne­ret over­s­kud af anionhar­piks til pH-regulering
FUNKTION

Afprø­vet 2‑kom­po­nent-har­piks i blandings­kar med en stor anionhar­piksan­del til en påli­de­lig kom­plet afs­alt­ning ved regu­ler­et pH-vær­di. Fil­tre­rer kalk og aggres­si­ve sal­te fra van­det.
Til sik­ring af pro­blem­fri og lang­tids­hold­bar funk­ti­on af PUROTAP®-apparater anbe­fa­les det, at man ude­luk­ken­de anven­der PUROTAP®-harpiks i blandingskar.

EGNET TIL
fremstil­ling af påf­yld­nings- og sup­p­le­rings­vand til byg­ge­te­knis­ke anlæg fra den nye gene­ra­ti­on. Især varme­pum­per, lav­tem­pe­ra­turv­ar­me­an­læg, køle­an­læg, teknis­ke vandbeholdere.
BROCHURE (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy