Ingen rust — ingen kalk — ingen gasser

Sor­bOx® — ØKOLOGISK OG EFFEKTIV OPVARMNING

Moder­ne var­me­sys­temer er meget kom­pak­te og udmær­ker sig ved en høj var­me­ef­fekt. De reage­rer dog mere føl­somt på rust, kalk og slam, hvilket med­fø­rer en redu­ce­ret var­me­ef­fek­ti­vi­tet. Der fin­des ingen anlæg, der er fuld­s­tæn­dig dif­fu­si­ons­tæt­te. For­skru­n­in­ger, ven­ti­la­to­rer og gevin­do­ver­gan­ge kan slip­pe luft ind i anlæg­get.
Lave drifts­tem­pe­ra­tu­rer, først og frem­mest ved var­me­pum­per og for­hø­je­de salt­mæng­der i lager­be­hol­de­re stil­ler også store krav til opv­arm­nings­van­det.
Pro­dukt­ny­he­den Sor­bOx® er resul­ta­tet af 40 års forsk­ning og udvik­ling inden for vand­te­knik i var­me­sys­temer.
Appa­ra­tet kom­bi­ne­rer de vig­tigs­te teknik­ker på per­fekt måde. Sor­bOx® egner sig til drift og beva­rel­se af vær­di­en i moder­ne, ener­gi­ef­fek­ti­ve varmesystemer.

FUNKTION

Sor­bOx® er det revo­lu­ti­onæ­re vand­fil­ter til ener­gi­ef­fek­ti­ve var­me­sys­temer. Det rum­mer 4 funk­tio­ner i et apparat:

 • Demi­ne­ra­li­se­ring af opv­arm­nings­van­det til førs­te påf­yld­ning og efter­påf­yld­ning. Mind­re kalka­fle­j­ring og slamd­an­nel­se. Den­ne vand­be­hand­ling er i dag påbudt.
 • Mikro­bob­leuds­kil­le­ren fje­r­ner ilten og gas­ser­ne fra cirkulationsvandet.
 • Anode­bes­kyt­tel­se hol­der van­det kon­stant uden spæn­ding og sør­ger for en opti­mal varmeoverførsel.
 • Fil­te­ret for magne­ti­sk flux til cir­ku­la­ti­ons­van­det opf­an­ger slam og korrosionsdele.
EGNET TIL

Sor­bOx® for­bed­rer effek­ti­vi­te­ten og drifts­sik­ker­he­den i mil­jø­rig­ti­ge, moder­ne varmeanlæg.

 • Var­me­pum­pe­sys­temer
 • Var­me­ke­del med brændværdi
 • Sol­cel­leun­der­støt­te­de varmeanlæg
 • Gulv‑, væg- og loftsvarmeanlæg
 • Varm­e­gen­vin­ding
 • Kon­trol­leret ventilation
 • Green tech­no­lo­gy
BROCHURE (PDF)
INSTRUKTIONER (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

TECHNICAL VIDEO
PROMOTION VIDEO

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz