Ingen rust — ingen kalk — ingen gasser

Sor­bOx® — ØKOLOGISK OG EFFEKTIV OPVARMNING

Moder­ne var­me­sys­temer er meget kom­pak­te og udmær­ker sig ved en høj var­meef­fekt. De reage­rer dog mere føl­somt på rust, kalk og slam, hvil­ket med­fø­rer en redu­ce­ret var­meef­fek­ti­vi­tet. Der fin­des ingen anlæg, der er fulds­tæn­dig dif­fu­si­ons­tæt­te. Forsk­r­unin­ger, ven­ti­la­to­rer og gevin­do­ver­gan­ge kan slip­pe luft ind i anlæg­get.
Lave driftstem­pe­ra­tur­er, først og frem­mest ved varme­pum­per og for­hø­je­de salt­mæng­d­er i lager­be­hol­de­re stil­ler også store krav til opv­arm­nings­van­det.
Pro­dukt­ny­he­den Sor­bOx® er resul­ta­tet af 40 års forsk­ning og udvi­k­ling inden for vand­te­knik i var­me­sys­temer.
Appa­ra­tet kom­bi­ne­rer de vig­tigs­te teknik­ker på per­fekt måde. Sor­bOx® egner sig til drift og beva­rel­se af vær­dien i moder­ne, ener­gi­e­ffek­ti­ve varmesystemer.

FUNKTION

Sor­bOx® er det revo­lu­ti­onæ­re vand­fil­ter til ener­gi­e­ffek­ti­ve var­me­sys­temer. Det rum­mer 4 funk­tio­ner i et apparat:

 • Demi­ne­ra­li­se­ring af opv­arm­nings­van­det til førs­te påf­yld­ning og efter­påf­yld­ning. Mind­re kal­ka­f­le­jring og slamd­an­nel­se. Den­ne vand­be­hand­ling er i dag påbudt.
 • Mikro­bob­leud­s­kil­le­ren fjer­ner ilten og gas­ser­ne fra cirkulationsvandet.
 • Anode­bes­kyt­tel­se hol­der van­det kon­stant uden spæn­ding og sør­ger for en opti­mal varmeoverførsel.
 • Fil­ter­et for magne­tisk flux til cir­ku­la­ti­ons­van­det opfan­ger slam og korrosionsdele.
EGNET TIL

Sor­bOx® for­bedrer effek­ti­vi­te­ten og drifts­sik­ker­he­den i mil­jø­rig­ti­ge, moder­ne varmeanlæg.

 • Varme­pum­pesys­temer
 • Var­me­ke­del med brændværdi
 • Sol­cel­leun­der­s­tøt­te­de varmeanlæg
 • Gulv‑, væg- og loftsvarmeanlæg
 • Varm­egen­vin­ding
 • Kon­trol­ler­et ventilation
 • Green tech­no­lo­gy
BROCHURE (PDF)
INSTRUKTIONER (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

TECHNICAL VIDEO
PROMOTION VIDEO

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy