Fir­ma­his­to­rie

ELYSATOR – en schwei­zisk pio­ner inden for vandteknik
Hein­rich Ricken­bach, født i 1931 i Zürich, afs­lut­te­de en læretid som kle­jns­med og meka­ni­ker. Umid­del­bart efter uddan­nel­sen grund­lag­de han i 1950 sit førs­te fir­ma for kon­struk­ti­on og ved­li­ge­hol­delse af vand­te­knis­ke anlæg. Han fandt teknisk støt­te hos sin bror, der hav­de afs­lut­tet et stu­di­um som elek­tro­in­ge­niør ved fag­hø­js­ko­len Win­ter­thur. Alle­re­de tid­ligt indså man, at elek­trokemi­en vil­le kom­me til at spil­le en afgø­ren­de rol­le inden for frem­tidens “water engi­nee­ring”. Den så i man­ge til­fæl­de øko­no­misk og øko­lo­gisk mere loven­de ud end den tra­di­tio­nel­le vandkemi. Begy­n­delsen vis­te sig imid­lertid at være van­ske­lig, øko­lo­gien var end­nu ikke efter­spurgt, og før rea­li­se­rin­gen af de del­vist visi­onæ­re ide­er fra beg­ge brød­re gik der år til forsk­ning og udvik­ling. I 1971 kom det førs­te store gen­n­em­brud med ELYSATOR® til var­me­sys­temer. Dif­fu­si­on af ilt igen­nem kunst­sto­frør blev den teknis­ke driv­kraft i den førs­te genera­ti­on af gulvv­ar­me­sys­temer. Kemis­ke inhi­bi­to­rer svig­te­de, og den elek­trokemis­ke frem­gangs­må­de tri­um­fe­re­de. Der­for måt­te fir­ma­ets pro­dukt også have nav­net ELYSATOR.
1970 ELYSATOR® bli­ver udvi­klet og ELYSATOR AG bli­ver grund­lagt i Zürich
1988 ELYSATOR® bli­ver aner­kendt som “beds­te til­gæn­ge­li­ge teknik”
1991 Der grund­læg­ges et dat­ter­sels­kab i Tyskland
2004 PUROTAP® bli­ver udvi­klet og patentanmeldt
2010 Et vand­la­bo­ra­to­ri­um for var­me­bran­chen sæt­tes i drift
2013 Nybyg­ge­ri i Bil­ten (Glarn­er­land)
Sor­bOx® bli­ver udvi­klet og patenteret
Vores drifts­an­læg
I begy­n­delsen af 2013 flyt­te­de ELYSATOR fra Wollerau til Bil­ten i Glarn­er­land. Pro­duk­ti­ons- og admi­nis­tra­ti­ons­by­gn­in­gen blev opført på bare 8 måne­der. En admi­nis­tra­ti­ons­by­gning på 3 eta­ger i kon­ven­tio­nel mas­siv kon­struk­ti­on med en nyt­te­f­la­de på 1.000 m² lig­ger op til en moder­ne stål­kon­struk­ti­on med to hal­ler på i alt 1.200 m² til pro­duk­ti­on og logistik.
Manu­el Ricken­bach: “Vi er afhæn­gi­ge af vores pro­duk­ti­ons­an­læg i Schweiz. Tak­ket være de tekno­lo­gisk avan­ce­re­de pro­duk­ti­ons­an­læg, inno­va­ti­ve pro­duk­ter, en kom­plet logis­tik, en kon­sek­vent kva­li­tets­sik­ring og en god kun­de­ser­vice med fag­lig under­vis­ning og teknis­ke kon­sul­ta­tio­ner kan vi sør­ge for et ideelt for­hold mel­lem pris og ydelse og i sids­te ende for tilf­red­se kun­der – det­te frem­går også af vores føren­de stil­ling på det schwei­zis­ke marked.”

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz