Tur­val­lis­ta läm­mi­ty­spiiri­vet­tä

Tuot­teet

ELYSATOR Engi­nee­ring AG:n tuot­tei­ta käy­te­tään teknis­ten vesi­jär­je­s­tel­mi­en puh­dist­uk­se­en ja paran­ta­mi­se­en. Näi­tä ovat ennen kaik­kea läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­laitt­ei­s­tot, mut­ta myös lai­vo­jen ja voima­lo­iden moot­to­ri­jär­je­s­tel­mät.

Nykyai­kai­set läm­mi­tysjär­je­s­tel­mät tar­vits­evat teknis­es­ti käsi­tel­tyä vet­tä

Nykyai­kai­set läm­mi­tysjär­je­s­tel­mät ovat ent­i­stä talou­del­lis­em­pia, tehok­kaam­pia ja ympä­ris­töy­stä­väl­lis­em­piä, ja ne myös reagoi­vat her­kem­min läm­mi­tys­ve­teen. Saos­tu­mat, kalk­keutu­mat sekä kor­roo­sio aihe­utta­vat kom­pak­teis­sa läm­mön­tuot­t­a­jis­sa suuria ener­gia­häviöi­tä ja kal­lii­ta vau­rio­ita. Teho­hävik­ki voi vuo­si­ta­sol­la olla 10–20 %. ELYSATOR Engi­nee­ring AG:n tuot­teet paranta­vat nykyai­kais­ten, eko­lo­gis­ten läm­mi­tysjär­je­s­tel­mi­en toimin­tate­hoa ja luo­tet­t­a­vuut­ta.

Kiris­ty­vät stan­dar­dit ja määr­äyk­set edel­lyt­tä­vät teknis­es­ti käsi­tel­lyn veden käyt­töä jär­je­s­tel­mi­en takuun ylläpitämi­sek­si.

Lisä­tietoa on Stan­dar­dit-luvus­sa.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz