Tur­val­lis­ta lämmityspiirivettä

Tuot­teet

ELYSATOR Engi­nee­ring AG:n tuot­tei­ta käy­te­tään teknis­ten vesi­jär­je­s­tel­mi­en puh­dist­uk­se­en ja paran­ta­mi­se­en. Näi­tä ovat ennen kaik­kea läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­laitt­ei­s­tot, mut­ta myös lai­vo­jen ja voima­lo­iden moottorijärjestelmät.

Nykyai­kai­set läm­mi­tysjär­je­s­tel­mät tar­vits­evat teknis­es­ti käsi­tel­tyä vettä

Nykyai­kai­set läm­mi­tysjär­je­s­tel­mät ovat ent­i­stä talou­del­lis­em­pia, tehok­kaam­pia ja ympä­ris­töy­stä­väl­lis­em­piä, ja ne myös reagoi­vat her­kem­min läm­mi­tys­ve­teen. Saos­tu­mat, kalk­keutu­mat sekä kor­roo­sio aihe­utta­vat kom­pak­teis­sa läm­mön­tuot­t­a­jis­sa suuria ener­gia­häviöi­tä ja kal­lii­ta vau­rio­ita. Teho­hävik­ki voi vuo­si­ta­sol­la olla 10–20 %. ELYSATOR Engi­nee­ring AG:n tuot­teet paranta­vat nykyai­kais­ten, eko­lo­gis­ten läm­mi­tysjär­je­s­tel­mi­en toimin­tate­hoa ja luotettavuutta.

Kiris­ty­vät stan­dar­dit ja määr­äyk­set edel­lyt­tä­vät teknis­es­ti käsi­tel­lyn veden käyt­töä jär­je­s­tel­mi­en takuun ylläpitämiseksi.

Lisä­tietoa on Stan­dar­dit-luvus­sa.

 • Demi­ne­ral­i­so­in­ti sekakerroshartsilla
 • Hyper­suo­da­tus käänt­eis­os­moo­s­il­la (RO)
 • Jär­je­s­tel­mä­ve­den laadun mit­taus, val­von­ta ja tarkastus
 • Ano­di­suo­jaus (kor­roo­sio­nes­to)
 • Mikro­ku­pla­nero­tin (ilman­pois­tin, kaasunpoistin)
 • Magneet­ti­virt­aus­suo­da­tin (liet­tee­n­ero­tin) (Schlamm­ab­schei­der)
 • Ano­di­suo­jaus (kor­roo­sio­nes­to)
 • Mikro­ku­pla­nero­tin (ilman­pois­tin, kaasunpoistin)
 • Magneet­ti­virt­aus­suo­da­tin (liet­tee­n­ero­tin) (Schlamm­ab­schei­der)
 • Huuh­te­lu ja puhdistus
 • Disper­go­in­tiai­neet läm­mi­tysjär­je­s­tel­män puhdistukseen
© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy