Tur­val­lis­ta lämmityspiirivettä

Tuot­teet

ELYSATOR Engi­nee­ring AG:n tuot­tei­ta käy­te­tään teknis­ten vesi­jär­jes­tel­mi­en puh­distuk­seen ja paran­ta­mi­seen. Näi­tä ovat ennen kaik­kea läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­laitt­eis­tot, mut­ta myös lai­vo­jen ja voima­lo­iden moottorijärjestelmät.

Nykya­ikai­set läm­mi­tysjär­jes­tel­mät tar­vits­evat teknis­es­ti käsi­tel­tyä vettä

Nykya­ikai­set läm­mi­tysjär­jes­tel­mät ovat enti­stä talou­del­lis­em­pia, tehok­kaam­pia ja ympä­ristöy­stä­väl­lis­em­piä, ja ne myös reagoi­vat her­kem­min läm­mi­tys­ve­teen. Saos­tu­mat, kalk­keutu­mat sekä kor­roo­sio aihe­ut­tavat kom­pak­teis­sa läm­mön­tu­ot­ta­jis­sa suuria ener­gi­a­häviö­i­tä ja kal­lii­ta vau­rio­ita. Teho­hävik­ki voi vuo­si­ta­solla olla 10–20 %. ELYSATOR Engi­nee­ring AG:n tuot­teet paran­tavat nykya­ikais­ten, eko­lo­gis­ten läm­mi­tysjär­jes­tel­mi­en toimin­ta­te­hoa ja luotettavuutta.

Kiris­ty­vät stan­dar­dit ja määr­äyk­set edel­lyt­tä­vät teknis­es­ti käsitel­lyn veden käyt­töä jär­jes­tel­mi­en taku­un ylläpitämiseksi.

Lisä­tie­toa on Stan­dar­dit-luvus­sa.

 • Demi­ne­ra­li­so­in­ti sekakerroshartsilla
 • Hyper­suo­da­tus käänt­eis­o­s­moos­il­la (RO)
 • Jär­jes­tel­mä­ve­den laa­dun mit­taus, val­von­ta ja tarkastus
 • Anodi­suo­jaus (kor­roo­sio­nes­to)
 • Mikro­ku­pla­nero­tin (ilm­an­pois­tin, kaasunpoistin)
 • Magnee­t­ti­virt­aus­suo­da­tin (liet­tee­n­ero­tin) (Schlamm­ab­schei­der)
 • Anodi­suo­jaus (kor­roo­sio­nes­to)
 • Mikro­ku­pla­nero­tin (ilm­an­pois­tin, kaasunpoistin)
 • Magnee­t­ti­virt­aus­suo­da­tin (liet­tee­n­ero­tin) (Schlamm­ab­schei­der)
 • Huuh­te­lu ja puhdistus
 • Disper­go­in­tia­i­neet läm­mi­tysjär­jes­tel­män puhdistukseen

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy