Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­ut­ta­mia vaurioita

PUROTAP® ker­ta­käyt­tör­at­kai­su

Täyt­tö­ve­si pie­n­il­le lämmitysjärjestelmille

PUROTAP® Ker­ta­käyt­tö­pa­tru­unat – UUTUUS huip­pu­la­a­tua PUROTAP® HF nexion

Vesi­joh­to­ve­den demi­ne­ra­li­so­in­ti­in suun­nitel­lut luo­tet­tavat PUROTAP®-ioninvaihtohartsipatruunat ovat nyt saa­tavina kah­des­sa laatuluokassa.

Luo­tet­ta­vaa, per­i­nt­ei­sis­sä läm­mi­tysjär­jes­tel­mis­sä käy­tettä­vää pit­kän ulot­tu­man PUROTAP® HF high­power-hart­sia täy­den­ne­tään nyt uudel­la PUROTAP® HF nexi­on-harts­il­la, joka sis­äl­tää run­saas­ti anio­ni­hart­sia pH:n sää­töön. Täy­del­listä vettä uuden suku­pol­ven läm­pö­pump­pu­jär­jes­tel­mi­in, suur­va­raa­ji­in yms.

TOIMINTO
Suo­da­tin­pa­truuna suod­at­taa täyt­tö­ve­de­stä yksin­ker­tai­sel­la peri­a­at­teel­la kalk­kia ja agres­sii­vi­sia aineosia. Sin­un tar­vit­see liit­tää vain täytt­ölet­ku ja täyt­tää laitt­eis­to vedel­lä patru­un­an läpi; tämä toimii ion­in­vaiht­ope­ria­at­teel­la (ilman inhi­biit­to­rei­ta) ja sen voi hävittää sekajätteenä.
SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Ker­ta­käyt­töön, Tämän voi myös talo­no­mista­ja itse teh­dä. Kuuluu hätä­va­rus­tee­na joka huol­tovau­nu­un. Kat­ti­lo­iden val­mistajat voi­vat liit­tää tämän ker­ta­käyt­tö­pa­tru­un­an muka­an lait­teen toimituk­seen; näin mark­ki­no­il­la voida­an nostaa vaa­ti­mus­ta­soa veden laa­dun suh­te­en sulavasti.

 

ERI OMINAISUUDET

PUROTAP® 1000 high­power
PUROTAP®   500 high­power
PUROTAP®   750 nexion

PUROTAP® micro blue

 

PUROTAP® con­nec­tor

ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy