Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­utta­mia vaurioita

PUROTAP® ker­ta­käyt­tö­r­at­kai­su

Täyt­tö­vesi pie­n­il­le lämmitysjärjestelmille

PUROTAP® Ker­ta­käyt­tö­pa­tru­u­nat – UUTUUS huip­pu­laa­tua PUROTAP® HF nexion

Vesi­joh­tove­den demi­ne­ral­i­so­in­ti­in suun­nitel­lut luo­tett­a­vat PUROTAP®-ioninvaihtohartsipatruunat ovat nyt saa­tavina kah­des­sa laatuluokassa.

Luo­tett­a­vaa, per­in­t­ei­sis­sä läm­mi­tysjär­je­s­tel­mis­sä käy­tettä­vää pit­kän ulot­tu­man PUROTAP® HF high­power-hart­sia täy­den­ne­tään nyt uudel­la PUROTAP® HF nexi­on-hart­s­il­la, joka sis­äl­tää run­saas­ti anio­nihart­sia pH:n sää­töön. Täy­del­listä vet­tä uuden suku­pol­ven läm­pöpump­pu­jär­je­s­tel­mi­in, suur­va­r­aa­ji­in yms.

TOIMINTO
Suo­da­tin­pa­truu­na suod­at­taa täyt­tö­ve­de­stä yksin­ker­tai­sel­la periaat­teel­la kalk­kia ja agres­siivi­sia aineosia. Sinun tar­vit­see lii­t­tää vain täyt­tölet­ku ja täyt­tää laitt­eis­to vedellä patru­un­an läpi; tämä toimii ionin­vaiht­ope­riaat­teel­la (ilman inhi­bii­t­tor­ei­ta) ja sen voi hävit­tää sekajätteenä.
SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Ker­ta­käyt­töön, Tämän voi myös talo­no­mista­ja itse teh­dä. Kuuluu hätä­va­rus­tee­na joka huol­tovau­nuun. Kat­ti­lo­iden val­mistajat voi­vat lii­t­tää tämän ker­ta­käyt­tö­pa­tru­un­an muka­an lait­teen toi­mit­uk­se­en; näin mark­ki­no­il­la voida­an nostaa vaa­ti­mus­ta­soa veden laadun suh­teen sulavasti.

 

ERI OMINAISUUDET

PUROTAP® 1000 high­power
PUROTAP®   500 high­power
PUROTAP®   750 nexion

PUROTAP® micro blue

 

PUROTAP® con­nec­tor

ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy