Ilman ruostet­ta – ilman kalk­kia – ilman kaasuja

Sor­bOx® — EKOLOGISEEN JA TEHOKKAASEEN LÄMMITYKSEEN

Moder­nit läm­mi­tysjär­jes­tel­mät ovat erit­täin kom­pak­te­ja ja niil­lä on kor­kea läm­pö­te­ho. Ne reagoi­vat kui­ten­kin her­käs­ti ruostee­seen, kalk­ki­in ja liet­tee­seen, mikä hei­ken­tää läm­mi­ty­s­te­hok­kuut­ta. Täy­sin dif­fu­usio­tii­vi­stä lai­tet­ta ei ole ole­mas­sa. Ruuvi­lii­tän­nät, ilm­an­poi­sti­met ja myös kierre­pin­nat voi­vat pää­stää laitt­eis­toon ilmaa.
Alhai­set käyt­t­ö­läm­pö­ti­lat eten­kin läm­pö­pum­puis­sa ja varaa­ji­en suuret suo­la­määr­ät aset­tavat lisäk­si läm­mi­ty­spi­iri­ve­del­le suuria vaa­ti­muk­sia.
Tuo­teuutu­us Sor­bOx® on tulos­ta 40 vuo­den tut­ki­mus- ja kehity­styö­stä läm­mi­tysjär­jes­tel­mi­en vesi­te­knii­kan alal­la.
Lait­tees­sa yhdis­ty­vät tär­keim­mät teknii­kat täy­del­li­sel­lä taval­la. Sor­bOx® sovel­tuu moder­ni­en, ener­gia­te­hok­kai­den läm­mi­tysjär­jes­tel­mi­en käyt­töön ja arvon säilyttämiseen.

TOIMINTO

Sor­bOx® on mul­lista­va ja samal­la yksin­ker­tai­nen veden­suo­da­tin modern­ei­hin, ener­gia­te­hok­kai­si­in läm­mi­tyk­si­in ja takaa pit­käi­käi­sen, häi­riöt­tö­män käy­tön. 4 toimin­toa yhdes­sä laitteessa:

 • Läm­mi­ty­spi­iri­ve­den suo­l­an­pois­to ens­im­mäi­sen ja lisä­täy­tön yhtey­des­sä. Vähen­tää kalk­ki­ker­ros­tu­mia ja saos­tu­mia. Tämä veden­kä­sit­te­ly on nykyään sääntö.
 • Mikro­kaasue­ro­tin erot­taa hapen ja kaasut kiertovedestä.
 • Anodi­suo­jaus pitää veden koko ajan jän­nit­tee­ttö­mä­nä ja takaa optim­aa­li­sen lämmönsiirron.
 • Magnee­t­ti­virt­aus­suo­da­tin pysäyt­tää liet­teen ja ruostehiukkaset.
SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Sor­bOx® paran­taa eko­lo­gis­ten, moder­ni­en läm­mi­tysjär­jes­tel­mi­en tehok­kuut­ta ja luotettavuutta.

 • Läm­pö­pump­pu­jär­jes­tel­mät
 • Kon­dens­si­k­at­ti­lat
 • Aurinko­en­er­gia­tu­e­tut lämmitysjärjestelmät
 • Lattia‑, seinä- ja kattolämmitysjärjestelmät
 • Läm­mön talteenotto
 • Sisä­ti­lo­jen ohjat­tu ilmastointi
 • Green tech­no­lo­gy
ESITE(PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

TECHNICAL VIDEO
PROMOTION VIDEO

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy