Sigur­na ogrjev­na voda

Proiz­vo­di

Proiz­vo­di tvrt­ke ELYSATOR Engi­nee­ring AG upotreblja­va­ju se za čišćen­je i obra­du optoč­nih sustava teh­no­loške vode. To su, u prvom redu, sustavi gri­jan­ja i hlađen­ja, ali i optoč­ni sustavi moto­ra na bro­do­vima i u elektranama.

Za moder­na postro­jen­ja gri­jan­ja potreb­na je teh­no­loški obrađe­na voda

Moder­na postro­jen­ja su štedl­jivi­ja, učin­ko­vi­ti­ja i eko­loški prih­vatl­jivi­ja, no isto­v­re­me­no osjetl­jivi­je reagi­ra­ju na ogrjev­nu vodu. Zamul­jen­jem, stva­ran­jem taloga ili usli­jed kamen­ca i šte­ta izaz­va­nih koro­zi­jom u kom­pakt­nim gene­ra­tor­i­ma topli­ne dola­zi do viso­kih gubit­a­ka ener­gi­je i sku­po­c­je­nih šte­ta. Već nakon godi­ne dana učin­ko­vi­tost se može sman­ji­ti za 10 do 20 %. Proiz­vo­di tvrt­ke ELYSATOR Engi­nee­ring AG pobol­jša­va­ju učin­ko­vi­tost i pouzd­a­nost eko­loških, moder­nih postro­jen­ja za grijanje.

Strože nor­me i smjer­nice pret­post­avlja­ju upotre­bu teh­no­loški obrađe­ne vode čime se osi­gur­ava ost­va­ren­je jamst­ve­nih pra­va za sust­ave grijanja.

Proči­taj­te više u pog­lavlju Norme.

 • Demi­ne­ra­li­za­ci­ja pomoću mješa­vi­ne smole
 • Hip­er­fil­tra­ci­ja reverznom osmo­zom (RO)
 • Mje­ren­je, nad­zor i kon­tro­la kva­li­te­te vode sustava
 • Zaš­ti­ta anode (zaš­ti­ta od korozije)
 • Sepa­ra­tor mikrom­je­hu­rića pli­na (odz­rač­ni lončići, otplinjač)
 • Magnet za zadrža­van­je mul­ja i česti­ca hrđe (sepa­ra­tor mulja)
 • Zaš­ti­ta anode (zaš­ti­ta od korozije)
 • Sepa­ra­tor mikrom­je­hu­rića pli­na (odz­rač­ni lončići, otplinjač)
 • Magnet za zadrža­van­je mul­ja i česti­ca hrđe (sepa­ra­tor mulja)
 • Ispi­ran­je i čišćenje
 • Disper­ziv­no sredstvo za ispi­ran­je sustava grijanja

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy