U skla­du s nor­mom i pro­pisi­ma proizvođača

Ana­li­za vode

Mine­ra­li i soli u optoč­nim sus­ta­vima teh­nič­ke vode rezu­lti­ra­ju poja­vom koro­zi­je i talo­ga. Kise­li­na uništa­va metal­ne materi­ja­le. Redo­vi­ta ana­li­za ogrje­v­ne vode prvi je korak pre­ma nes­me­t­a­nom radu.

Kva­li­te­tu vode za pun­jen­je postro­jen­ja gri­jan­ja tre­ba pri­je puš­tan­ja u rad ispi­ta­ti ana­li­zom, a rezu­lta­te tre­ba dokumentirati.

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® i‑con­trol-21s

© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy