U skla­du s nor­mom i pro­pisi­ma proiz­vođača

Ana­li­za vode

Mine­ra­li i soli u optoč­nim sus­ta­vi­ma teh­ničke vode rezul­ti­ra­ju poja­vom koro­zi­je i talo­ga. Kise­li­na uništa­va metal­ne materi­ja­le. Redo­vi­ta ana­li­za ogrje­v­ne vode prvi je korak pre­ma nes­me­t­a­nom radu.

Kva­li­te­tu vode za pun­jen­je postro­jen­ja gri­jan­ja tre­ba pri­je puš­tan­ja u rad ispi­ta­ti ana­li­zom, a rezulta­te tre­ba doku­men­ti­ra­ti.

Ana­li­za vode za pun­jen­je Aqua Fill Test
Ana­li­za vode iz susta­va u skla­du s norma­ma SWKI/SIA za puš­tan­je u rad i pred­pročišća­van­je.
Ana­li­za vode izrav­no od obra­de vode. Mje­ri elek­trič­nu pro­vod­nost, ukup­nu tvrdoću i pH-vri­jed­nost. Kri­teri­ji su pro­vod­nost 100 µS/cm, ukup­na tvrdoća 1°fH i pH 6–8.5. Nema inter­pret­aci­je rezultata.[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=“4.3.2” text_font_size=“23px”]Ana­li­za vode iz susta­va Aqua Basic Test
Ana­li­za vode iz susta­va u skla­du s norma­ma SWKI/SIA za kon­tro­lu nakon 3 mjes­e­ca rada. Obuh­vaća mje­ren­je klo­ri­da, elek­trič­ne pro­vodl­jivos­ti, ukup­ne tvrdoće, pH-vri­jed­nos­ti te pro­vje­ru sen­zor­nih svo­jsta­va
Ana­li­za vode iz susta­va Aqua Basic Plus Test
Ana­li­za vode iz susta­va u skla­du s norma­ma SWKI/SIA za kon­tro­lu nakon 3 mjes­e­ca rada
Mje­ren­je: klo­ridi, pro­vod­nost, ukup­na tvrdoća, pro­vje­ra sen­zor­nih svo­jsta­va, pH-vri­jed­nost, sul­fat, TOC
Mje­r­ač EC‑3 Preu­zi­man­je pro­spek­ta (PDF)

Kovčeg za ana­li­zu

Mje­r­ač

Mjer­no raču­na­lo za vodu ELYSATOR

PUROTAP i‑control

PUROTAP PH-18

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz