U skla­du s norm­om i pro­pisi­ma proizvođača

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® Kovčeg za ana­li­zu vode za grijanje

Mine­ra­li i soli u kruž­nim toko­vima teh­ničke vode rez­ul­t­ira­ju poja­vom koro­zi­je i taloga. Kise­li­na uniš­ta­va metal­ne materijale.

Redo­vi­ta ana­li­za ogrjev­ne vode prvi je korak pre­ma nes­met­anom radu.

 

  • pH-vri­jed­nost u vodi s nis­kim udje­lom soli
  • pro­vod­nost u µS/cm
  • ukup­na tvrdoća
  • fizi­kal­ni parametri

 

RAZLIČITA SVOJSTVA

PUROTAP® AP-18 °fH
PUROTAP® AP-18 °dH

UPUTE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy