U skla­du s nor­mom i pro­pisi­ma proiz­vođača

PUROTAP® LFM

Bro­jač uz uložak

Mine­ra­li i soli u kruž­nim toko­vima teh­nič­ke vode rezu­lti­ra­ju poja­vom koro­zi­je i talo­ga.
PUROTAP® fil­tri­ra agre­siv­ne tva­ri iz vode i omo­guću­je nes­me­tan rad.

 

  • Gra­nič­na vri­jed­nost s moguć­nošću pro­gra­m­i­ran­ja
  • udio mine­ra­la u TDS (ukup­na oto­plje­na tvar)
  • pro­vod­nost u µS/cm

PROSPEKT (PDF)

UPUTE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz