Pruža sigur­nost

PUROTAP® EC-18

Mine­ra­li i soli u kruž­nim toko­vima teh­nič­ke vode rezu­lti­ra­ju poja­vom koro­zi­je i talo­ga. Kise­li­na uništa­va metal­ne materijale.

Redo­vi­ta ana­li­za ogrje­v­ne vode prvi je korak pre­ma nes­me­t­a­nom radu.

UPUTE (PDF)

EG-KONFORMITÄTSERKLARUNG (PDF)

© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy