Sigur­na ogrjev­na voda

ELYSATOR® — SIGURNA ZAŠTITA

Šte­te izaz­va­ne hrđom u sustavima gri­jan­ja i hlađen­ja ras­pro­stran­jen su pro­blem. Česti­ce hrđe iza­zi­va­ju zamul­jen­je, funk­cio­nal­ne smetnje i mate­ri­jal­ne štete.

Uzrok leži u lošoj kva­liteti vode. Kroz vodu za pun­jen­je i pro­pus­na mjes­ta u sustavu mine­ra­li, soli i agre­siv­ni pli­no­vi dospi­je­va­ju u vodu u sustavu.

ELYSATOR® pouzd­a­no rješa­va te pro­ble­me na način da iz vode izv­lači agre­siv­ne pli­no­ve te kise­le tva­ri veže na poseb­no legi­ra­nu žrt­venu anodu. Sus­tav je mjerl­jiv i pouz­dan, ne zah­ti­je­va upotre­bu kem­ijs­kih sredsta­va, a pre­po­ruča­ju ga ugled­ne stru­kov­ne udru­ge, zavo­di i proiz­vođači. Post­avljan­je i održa­van­je su jed­nost­av­ni i povoljni.

FUNKCIJA

ELYSATOR® indus­tri­al

ELYSATOR® trio .1

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy