Zaš­t­i­ta postro­jen­ja gri­jan­ja od hrđe

ELYSATOR® trio

Zaš­t­i­ta od koro­zi­je za mala i veli­ka grijanja
FUNKCIJA

ELYSATOR® trio jedi­ni je uređaj za zašti­tu od koro­zi­je koji iz ogrje­v­ne vode isto­v­re­me­no apsor­bi­ra, odva­ja agre­siv­ne pli­nove i tva­ri te fil­tri­ra nji­ho­ve ostat­ke. Na taj se način dra­goc­je­ne metal­ne kom­po­nen­te u sus­ta­vu gri­jan­ja šti­te od hrđe i mul­ja, čime se ujed­no sprječa­va­ju i smetnje.

PRIKLADNO ZA

postro­jen­ja za gri­jan­je u jed­noo­bi­tel­js­kim i višeo­bi­tel­js­kim kuća­ma s udjelom vode do 5000 l.

PROSPEKT (PDF)
UPUTE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz