Bez mine­ra­la – bez šte­ta usli­jed vapnenca

PUROTAP® — ISPRAVNO PUNJENJE

Kom­plet­na demi­ne­ra­li­za­ci­ja ogrjev­ne vode –
učin­ko­vi­to rješen­je pro­tiv kamen­ca i korozije

Moder­ni gene­ra­to­ri topli­ne i kom­po­nen­te sustava gri­jan­ja zah­ti­je­va­ju za nes­me­tan rad i sprječa­van­je poja­ve šte­ta obra­du ini­ci­jal­ne vode i vode za nado­pun­ja­van­je. Već nez­nat­no stva­ran­je kamen­ca može usli­jed zas­to­ja topli­ne rez­ul­t­ira­ti dje­lo­mič­nim pre­op­te­rećen­jem površi­na za pri­je­nos topli­ne i poja­vom šte­ta usli­jed ter­mo­meha­ničkih napre­zan­ja i puknuća.

I brzi­na poja­ve koro­zi­je ovi­si o elek­trič­noj pro­vodl­jivos­ti medi­ja za gri­jan­je. Nis­ka pro­vodl­jivost sprječa­va tok koro­zi­je, viso­ka pro­vodl­jivost (nizak elek­tričan otpor) olakša­va koro­ziv­ne pro­ce­se. Kem­ij­ski i fizi­kal­ni pro­ce­si mogu ošte­ti­ti zaš­tit­ne slo­je­ve. Tako npr. nis­ka pH vri­jed­nost može rast­vo­ri­ti zaš­tit­ne slo­je­ve ili pak pre­više kisi­ka može „naruši­ti” uobiča­je­no stva­ran­je zaš­tit­nih slo­je­va, vidi DVI 2035.

Pro­vodl­jivost (pojed­nost­avlje­na mjera za „udio soli”) ogrjev­ne vode proiz­la­zi u prvom redu iz pro­vodl­jivos­ti vode za pun­jen­je i nado­pun­ja­van­je. U sluča­ju pun­jen­ja pit­kom vodom pro­vodl­jivost se, ako dođe do taložen­ja kamen­ca, s vre­me­nom može sman­ji­ti. Pro­vodl­jivost se u pra­vi­lu poveća­va ako je voda omekša­na. Ako pH-vri­jed­nost na tem­pe­ra­tu­ri od 25 °C izno­si (min. 8,3) 8,5 – 9,5 (maks. 10,0), a elek­trič­na pro­vodl­jivost na 25 °C ispod 100 μS/cm, u optoč­noj se vodi gri­jan­ja opas­nost od koro­zi­je na žel­jez­nim i bak­ren­im sklo­po­vima sman­ju­je na mini­mum, pod uvje­tom da je udio kisi­ka isto­v­re­me­no nizak, tj. da ne pre­la­zi vri­jed­nost od 0,05 mg/l (vidi TÜV Süd, objašn­jen­ja za Smjer­ni­cu VDI 2035).

Video PUROTAP® punjenje

Video PUROTAP® pražnjenje

Jed­no­krat­ni uložak PUROTAP®

PUROTAP® easy

PUROTAP® lea­der

PUROTAP® pro­fi

PUROTAP® expert

PUROTAP® micro

PUROTAP® mini

PUROTAP® com­pen­so

PUROTAP® HF highpower

PUROTAP® HF nexion

PUROTAP® AP-18 

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® i‑con­trol-21

PUROTAP® con­nec­tor

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy