Bez mine­ra­la – bez šte­ta usli­jed vapnenca

Jed­no­krat­ni uložak Purotap®

Voda za pun­jen­je man­jih sustava grijanja

Jed­no­krat­ni uložak PUROTAP® – NOVO u prvo­r­az­red­noj kva­liteti PUROTAP® HF nexion.

Pro­v­je­re­ni ulošci PUROTAP® s ions­kim izmjen­jivači­ma na bazi smo­le za demi­ne­ra­li­za­ci­ju vode iz vodo­vo­da dostup­ni su u dvi­je nove kvalitete.

Pro­v­je­re­ni uložak PUROTAP® HF high­power smo­la s veli­kim učin­kom za kon­ven­cio­nal­na postro­jen­ja za gri­jan­je upot­pun­ju­je novi uložak PUROTAP® HF nexi­on smo­la s toč­no utvrđe­nom većom količi­nom anions­ke smo­le za regu­la­ci­ju pH-vri­jed­nos­ti. Savrše­na voda za postro­jen­ja nove genera­ci­je kao što su sustavi s toplin­s­kim crp­ka­ma i veli­ki spremnici.

FUNKCIJA
Uložak na jed­nost­avan način fil­tri­ra kamenac i agre­siv­ne sas­to­jke vode iz vode za pun­jen­je. Jed­nost­av­no prik­ljuči­te cijev za pun­jen­je i puni­te postro­jen­je pre­ko uloš­ka. Rad na bazi izmje­ne iona (bez inhi­bi­to­ra). Može se zbri­nu­ti pre­ko kuć­nog otpada.
PRIKLADNO ZA

jed­no­krat­nu upotre­bu, uključu­jući i vlas­ni­ka kuće. Dio sva­kih ser­vis­nih koli­ca kao rezer­va za slučaj nuž­de. Proiz­vođači kot­la mogu uložak ispo­ruči­va­ti zajed­no s uređa­ji­ma. Tako se na tržiš­tu na jed­nost­avan način post­avlja­ju i ost­va­ru­ju veći zaht­je­vi u pog­le­du kva­li­te­te vode za punjenje.

 

RAZLIČITA SVOJSTVA

PUROTAP® 1000 high­power
PUROTAP®   500 high­power
PUROTAP®   750 nexion

PUROTAP® micro blue

 

PUROTAP® con­nec­tor

Pro­spekt (PDF)
UPUTE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy