Bez mine­ra­la – bez šte­ta usli­jed vapnenca

PUROTAP® com­pen­so

Sta­cio­nar­na sta­ni­ca za pun­jen­je i nado­punu vode
FUNKCIJA
Zid­na sta­ni­ca za demi­ne­ra­li­za­ci­ju vode za pun­jen­je u većim sustavima gri­jan­ja i hlađen­ja. Sprječa­va oštećen­ja kot­la usli­jed taložen­ja vapnen­ca. S inte­gri­r­anim mjer­nim i regu­la­c­ijs­kim uređa­ji­ma. Ne zah­ti­je­va prik­ljučak za stru­ju. Prik­lad­no za prik­ljuči­van­je na sus­tav za auto­mats­ko nadopunjavanje.
PRIKLADNO ZA

sva­ki veći sus­tav gri­jan­ja ili hlađen­ja s potre­bom nado­pun­ja­van­ja od 50 do 1000 l godišnje.

 

RAZLIČITA SVOJSTVA

PUROTAP® com­pen­so 2
PUROTAP® com­pen­so 12
PUROTAP® com­pen­so 25
PUROTAP® com­pen­so 50

Pro­spekt (PDF)
UPUTE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy