Sigur­na ogrjev­na voda u skla­du sa zaht­je­vima norme

PUROTAP® micro

FUNKCIJA
Jed­no­krat­ni uložak s poseb­nim, cer­ti­fi­ci­r­anim dvo­kom­pon­ent­nom miješa­nom smo­lom za pot­punu desalinizaciju.
Prom­je­na boje uka­zu­je na učinak fil­tri­ran­ja uloška.

S jed­nost­av­nim zid­nim držačem, cijev­nim prik­ljuč­kom 2,8 m i inte­gri­r­anim nosačem cijevi.

PRIKLADNO ZA

Voda za nado­pun­ja­van­je za sust­ave gri­jan­ja i voda sa svo­jst­vima destil­ira­ne vode za sva­ko kućanst­vo (glača­lo, ovlaži­vač zra­ka, održa­van­ja vozi­la ili bazič­na voda za akva­ri­je, itd.). Jed­nost­av­no i sigur­no poš­to­van­je važećih smjer­ni­ca SWKI BT 102–01, VDI 2035 i nor­me Ö‑NORM H 5195–1.

Potroš­ni materijal

PUROTAP® micro blue

Pro­spekt (PDF)

UPUTE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Instal­a­ci­ja i primjena

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy