Sigur­na ogrje­v­na voda u skla­du sa zaht­je­vi­ma nor­me

PUROTAP® micro

FUNKCIJA
Jed­no­krat­ni uložak s poseb­nim, cer­ti­fi­ci­ranim dvo­kom­pon­ent­nom miješ­a­nom smo­lom za pot­punu desa­li­ni­za­ci­ju.
Prom­je­na boje uka­zu­je na učinak fil­tri­ran­ja uloš­ka.

S jed­nos­t­av­nim zid­nim držačem, cije­v­nim prik­ljuč­kom 2,8 m i inte­gri­ranim nosačem cije­vi.

PRIKLADNO ZA

Voda za nado­pun­ja­van­je za sust­ave gri­jan­ja i voda sa svo­jst­vi­ma desti­li­ra­ne vode za sva­ko kuć­anst­vo (glača­lo, ovlaži­vač zra­ka, održa­van­ja vozi­la ili bazič­na voda za akvari­je, itd.). Jed­nos­t­av­no i sigur­no poš­to­van­je važećih smjer­ni­ca SWKI BT 102–01, VDI 2035 list 2 i nor­me Ö‑NORM H 5195–1.

 

Potroš­ni materi­jal:

101197  PUROTAP® micro blue

 

Pro­spekt (PDF)
UPUTE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Instala­ci­ja i prim­je­na

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz