Sigur­na ogrje­v­na voda u skla­du sa zaht­je­vima norme

PUROTAP® micro

FUNKCIJA
Jed­no­krat­ni uložak s poseb­nim, cer­ti­fi­ci­r­anim dvo­kom­pon­ent­nom miješ­a­nom smo­lom za pot­punu desalinizaciju.
Prom­je­na boje uka­zu­je na učinak fil­tri­ran­ja uloška.

S jed­nos­t­av­nim zid­nim držačem, cije­v­nim prik­ljuč­kom 2,8 m i inte­gri­r­anim nosačem cijevi.

PRIKLADNO ZA

Voda za nado­pun­ja­van­je za sust­ave gri­jan­ja i voda sa svo­jst­vima desti­li­ra­ne vode za sva­ko kuć­anstvo (glača­lo, ovlaži­vač zra­ka, održa­van­ja vozi­la ili bazič­na voda za akva­ri­je, itd.). Jed­nos­t­av­no i sigur­no poš­to­van­je važećih smje­r­ni­ca SWKI BT 102–01, VDI 2035 i nor­me Ö‑NORM H 5195–1.

Potroš­ni materijal

PUROTAP® micro blue

Pro­spekt (PDF)
UPUTE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Instal­a­ci­ja i primjena

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz