Siche­res Hei­zungs­was­ser nach Norm

PUROTAP® pro­fi .1

Voda za pun­jen­je za veće sustave
FUNKCIJA
Moder­na sta­ni­ca za pun­jen­je za demi­ne­ra­li­za­ci­ju vode za pun­jen­je u većim sustavima gri­jan­ja i hlađen­ja. Sprječa­va oštećen­ja kot­la usli­jed taložen­ja kamenac. S inte­gri­r­anim mjer­nim i regu­la­c­ijs­kim uređa­ji­ma. Ne zah­ti­je­va prik­ljučak za stru­ju. Smo­la se na licu mjes­ta jed­nost­av­no može nado­pun­java­ti, a potroše­na smo­la zbr­in­java­ti pre­ko kućans­kog otpada.
PRIKLADNO ZA

insta­la­te­re gri­jan­ja u područ­ji­ma s veli­kom tvr­doćom vode, sust­ave za dal­jins­ko gri­jan­je, veli­ka postro­jen­ja i sva­ki veći sus­tav gri­jan­ja ili hlađen­ja s potre­bom nado­pun­ja­van­ja > 1000 l godišnje.

PREVIOUS VERSION

UPUTE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
PUROTAP pun­jen­je

PUROTAP pražn­jen­je

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Datenschutz/Impressum