Jed­nos­t­av­nost — prik­lad­nost — održi­vost

Tvrt­ka

Fil­tri za vodu tvrt­ke ELYSATOR proiz­vo­de se pre­tež­no u Švi­cars­koj, a upot­rebl­ja­va­ju se za čišćen­je optoč­nih susta­va teh­no­loš­ke vode. To su, u prvom redu, sus­ta­vi gri­jan­ja i hlađen­ja, ali i optoč­ni sus­ta­vi moto­ra na bro­do­vima i u elek­tra­na­ma.

Danas tvrt­ka ELYSATOR Engi­nee­ring AG s opsež­nim port­fel­jom proiz­vod­nih ino­va­ci­ja ide usus­ret budućnos­ti.

Jed­nos­t­av­nost
ELYSATOR ® je jed­nost­avan. Svoj cilj ost­va­ru­je­mo najiz­rav­ni­jim putem. Jed­nos­t­av­no, pre­gled­no, pril­agođe­no koris­ni­ci­ma.
Prik­lad­nost
ELYSATOR ® je prik­la­dan. Naša rješen­ja udo­vol­ja­va­ju pos­t­avlje­nim zaht­je­vima.
Održi­vost
Vode li dva puta do cil­ja, odabrat ćemo održiv put.
Vir­tu­al­an obi­la­zak
Vir­tu­al­an obi­la­zak

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz