Fil­ozo­fi­ja

Razvoj i tehnika
Voda koja se koris­ti u raz­ne teh­no­loš­ke svrhe mora ispun­ja­va­ti strože kri­teri­je od pit­ke vode.
Vodu obrađu­je­mo tako dugo dok ne udo­vol­ja­va kon­kret­noj teh­nič­koj prim­je­ni. Voda se nal­a­zi u kon­ti­nui­ra­nom kruž­nom toku. Pok­re­nuta sun­cem i vjetrom kon­den­zi­ra pre­ko atmos­fe­re te u obli­ku kiše ili sni­je­ga ponov­no dola­zi na tlo. Teče kroz raz­no­vrs­ne površi­na i tla, poni­re u slo­je­ve sti­je­na, obo­gaću­jući se pritom, pone­kad i tije­kom stol­jeća, mine­ra­li­ma i pli­novima. Voda je ras­po­loži­va goto­vo pos­vu­da na svi­jetu. No, vode više nema u pre­kom­je­r­nim količin­a­ma, a nje­zi­na je kva­li­te­ta u rijetkim sluča­je­vima zado­vol­ja­va­juća. Vodu prik­lad­nim teh­no­lo­gi­ja­ma naj­pri­je tre­ba obra­di­ti kako bi je čov­jek kas­ni­je mogao upot­rebl­ja­va­ti. No, voda koja se koris­ti u raz­ne teh­no­loš­ke svrhe mora ispun­ja­va­ti još strože kri­teri­je od pit­ke vode. Tako na prim­jer ne smi­je sadrža­va­ti nikak­ve pli­nove niti mine­ra­le. Kako bi se to pos­tig­lo, prim­jen­ju­ju se različi­ti poseb­ni pos­tup­ci. Mi smo ih saže­li pod poj­mom engi­nee­ring water®. Vodu obrađu­je­mo tako dugo dok ne udo­vol­ja­va kon­kret­noj teh­nič­koj primjeni.
Oko­liš
Igra­mo aktiv­nu ulo­gu u oču­van­ju pri­rod­nih život­nih temel­ja čuva­jući pri­rod­ne res­ur­se i pobol­jša­va­jući naš eko­loš­ki učinak eko­loš­kom opti­mi­za­ci­jom naših proiz­vo­da, proiz­vod­nih i pro­da­j­nih pro­ce­sa te toko­va materijala.

I naši se proiz­vo­di upot­rebl­ja­va­ju u služ­bi oko­liša. Niži troš­ko­vi gri­jan­ja zah­val­ju­jući man­joj ener­gets­koj potrošn­ji, man­ji izdatci za održa­van­je i topli­je prosto­ri­je. Ne tre­ba zabo­ra­vi­ti da sva­ki vlas­nik na taj način čuva i okoliš.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz