Refe­rence

Objek­ti s ugrađe­nom opre­mom Elysator:

Atlan­tic Grupa d.d. — AMINOLABS ATLANTIC D.O.O., tvor­ni­ca, Nova Gradiška

Cen­tar Kap­tol, trgo­vački cen­tar, Zagreb

Preh­ram­be­no-teh­no­loš­ka ško­la, Zagreb

Mini­starst­vo držav­ne imo­vi­ne, Zagreb

Shop­ping cen­tar Z, Špansko, Zagreb

VMD stam­be­no pos­lov­na zgra­da, Kral­je­viće­va 24–30, Zagreb

Sto­la­ri­ja Šan­tek, Novo Čiče

Pos­lov­na zgra­da Gar­min Hrvat­s­ka, Zagreb

Pri­ro­dos­lov­no-mate­ma­tički fakul­tet, Geo­loški odsjek, Zagreb

Medi­cal Inter­tra­de, Vukovar

Zgra­da hrvat­s­ke bis­kup­ske kon­fe­ren­ci­je, Zagreb

Samo­stan Škol­skih sestara fran­jev­ki, Kloštar-Ivanić

Glav­ni vod­no­gos­po­dar­ski labo­ra­to­rij, Hrvat­s­ke Vode, Hrušćica

Inters­nack Adria, proiz­vod­na hala, Hercegovac

NK Loko­mo­ti­va, Zagreb

Bro­j­ne pri­vat­ne obitel­js­ke kuće

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy