Refe­rence

Objek­ti s ugrađe­nom opre­mom Elysator:

Atlan­tic Gru­pa d.d. — AMINOLABS ATLANTIC D.O.O., tvor­ni­ca, Nova Gradiška

Cen­tar Kap­tol, trgo­vač­ki cen­tar, Zagreb

Prehr­am­be­no-teh­no­loš­ka ško­la, Zagreb

Ministarstvo držav­ne imo­vi­ne, Zagreb

Shop­ping cen­tar Z, Špans­ko, Zagreb

VMD stam­be­no poslov­na zgra­da, Kral­je­viće­va 24–30, Zagreb

Sto­la­ri­ja Šan­tek, Novo Čiče

Poslov­na zgra­da Gar­min Hrvat­s­ka, Zagreb

Pri­ro­doslov­no-mate­ma­tič­ki fakul­tet, Geo­loš­ki ods­jek, Zagreb

Medi­cal Intertra­de, Vukovar

Zgra­da hrvat­ske bis­kups­ke kon­fe­ren­ci­je, Zagreb

Samo­stan Škol­skih sesta­ra fran­je­v­ki, Kloštar-Ivanić

Glav­ni vod­no­go­s­po­dar­ski labo­ra­to­rij, Hrvat­ske Vode, Hrušćica

Inters­nack Adria, proiz­vod­na hala, Hercegovac

NK Loko­mo­ti­va, Zagreb

Bro­j­ne pri­vat­ne obitel­js­ke kuće

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz