Filo­so­fi

Utvik­ling og teknikk
For teknis­ke appli­kas­jo­ner av de mest for­skjel­li­ge typer stil­les det enda høye­re krav til vann enn det gjør til drikkevann.
Vi utvik­ler van­net, til det egner seg for den øns­ke­de teknis­ke bruk. Vann er sta­dig i krets­løp. Etter hvert som sol og vind løf­ter det opp i atmos­fæ­ren, kon­dense­rer det, og retur­ne­rer igjen til jor­den i form av regn eller snø. Van­net ren­ner over ulike over­fla­ter, og gjen­nom ulike jor­d­ty­per og berg­sor­ter. Derig­jen­nom beri­kes van­net over århund­re­ne med ulike typer av mine­ra­ler og gas­ser. Vann kan man fin­ne nes­ten over alt på jor­den, men ikke len­ger i over­flod, og vel­dig sjel­den i øns­ket kva­li­tet. Van­net må ofte først behand­les med en spe­si­ell teknikk, før det egner seg til bruk for men­nes­ker. Men for vann til ulike typer teknisk bruk, stil­les ofte høye­re krav enn til drikkevann. For eks­em­pel må det ofte være fritt for gas­ser, eller det må være helt fritt for ulike mine­ra­ler. I dis­se til­fel­le­ne må spe­si­al­be­hand­ling til. Vi kal­ler det: Engi­nee­ring water®. Vi utvik­ler van­net til det egner seg for teknisk bruk.
Mil­jø
Vi spil­ler en aktiv rol­le i å beva­re livs­vik­ti­ge eien­de­ler i natu­ren, etter­som vi bes­kyt­ter naturres­sur­sene, mins­ker vårt øko­lo­gis­ke avtrykk gjen­nom mil­jø­mes­sig opti­me­ring av våre pro­duk­ter, våre pro­duks­jons- og virksom­he­ts­pro­ses­ser, og gjen­nom opti­me­ring av mate­ri­el­le sykluser.

Også bru­ken av våre pro­duk­ter tje­ner mil­jøet. Lave­re opp­v­ar­mings­kost­na­der tak­ket være lave­re ener­gi­for­bruk, lave­re kost­na­der og mind­re tid til ved­li­ke­hold samt var­me rom. Det må hel­ler ikke glem­mes at enhver bru­ker også skå­ner mil­jøet med våre produkter.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy