Teknisk vann etter norm

Nor­mer

Teknisk vann må sams­va­re med de teknis­ke nor­me­ne fra pro­du­sen­ter, inge­niø­rer og fag­for­hand­le­re når det gjel­der dets kje­mis­ke og fysi­kals­ke egenskaper.

For nor­mer

  • for­bed­rer tilg­jen­ge­li­ghe­ten av komponenter
  • sen­ker produksjonskostnader
  • øker ener­gi­ef­fek­ti­vi­te­ten
  • muligg­jør garan­tikrav og forbrukervern
Tysk­land (VDI 2035, ark 1 og 2)

Opp­v­ar­ming­s­vann iføl­ge VDI 2035, ark 1 og 2, ret­nings­lin­je fra Ver­ein Deut­scher Inge­nieu­re (tyske inge­niø­rers forening)

Ret­nings­lin­je VDI 2035 blad 2 gjel­der for varm­t­vanns­var­me­an­legg iføl­ge EN 12828 og gir instruk­ser til reduks­jon av kor­ros­jons­sann­syn­li­ghe­ten på vann­s­i­den. Blad 1, deri­mot, begren­ser seg til ska­der gjen­nom steindannelse.

Ansvar

Gjen­nom plan­leg­gin­gen må det sik­res at stan­dard­ver­die­ne i varm­t­van­net over­hol­des. Para­me­ter­ne for igangs­et­ting må doku­men­te­res i en anleggs­bok, som skal over­le­ve­res drifts­ans­var­lig av instal­la­tør eller plan­leg­ger. Fra det­te tids­punk­tet av er det drifts­ans­var­lig for anleg­get som står ansvar­lig for at anleggs­bo­ken føres.

Ver­dier

VDI 2035 bl. 2 skjel­ner mel­lom en saltf­at­tig og en salt­holdig drifts­må­te. Da sann­syn­li­ghe­ten for kor­ros­jon som regel syn­ker med avta­gen­de elek­trisk ledeev­ne, foretrek­kes i praks­is ofte den saltf­at­ti­ge drifts­må­ten. Den saltf­at­ti­ge drif­ten forut­set­ter en demi­ne­ra­li­se­ring av van­net til < 100 μS/cm, til­la­ter et oksy­gen­inn­hold på 0,1 mg/l i opp­v­ar­ming­s­van­net og kre­ver en pH-ver­di på 8,2 – 10,0.

Dose­rin­gen av kje­mi­ka­lier skal iføl­ge VDI 2035, bl. 2 være begren­set til unntak.

Sik­ring av var­me­sys­te­mets garantitid

De fles­te pro­du­sen­te­ne knyt­ter deres garan­ti­y­tel­se for kom­po­nen­te­ne til over­hol­delse av vannkvaliteten.

Ana­ly­ser

Ved plan­leg­gin­gen av anleg­get må man fin­ne frem til van­nets hard­het (VDI 2035, bl. 1)

Den førs­te kon­trol­len av opp­v­ar­ming­s­van­net anbe­fa­les utført 8 – 12 uker etter idrifts­et­tel­se, men senest som en del av det nes­te årli­ge ved­li­ke­hol­det ((VDI 2035, bl. 2)

Anleggs­bo­ken må hol­des oppdatert.

Sveits (SWKI BT 102–1)

Opp­v­ar­ming­s­vann iføl­ge SWKI BT 102–01, ret­nings­lin­je fra orga­ni­sas­jo­nen Schwei­ze­ri­scher Ver­ein für Gebäu­de­tech­nik Inge­nieu­re (sveits­isk fore­ning for bygnings­te­knikk ingeniører)

Den 1. april 2012 ble det i Sveits inn­ført nye for­skrif­ter for påf­yl­lings­vann for alle varm­t­vanns­var­me­an­legg. Leve­r­an­dø­ren overtar garan­tien kun på betin­gel­se av at dis­se stan­dard­ver­die­ne over­hol­des. Des­s­uten garan­te­rer det­te en ved­va­ren­de høy virkningsgrad.

Ansvar

Det er entre­prenø­ren som er ansvar­lig for påf­yl­lings­van­nets kva­li­tet (iføl­ge SIA 384/1 og SWKI ret­nings­lin­je BT 102–01). I og med godkjennel­sen av var­me­an­leg­get går ansva­ret over på eieren. Varm­e­instal­la­tø­ren er for­plik­tet til å over­hol­de det­te kravet.

Ver­dier

Opp­v­ar­ming­s­van­net i var­me­an­leg­get skal opp­vi­se en hard­het på mind­re enn 5°f og en lede­ver­di på under 200 μS/cm. Alt påf­yl­lings­vann må ha en hard­het på under 1°f og en lede­ver­di på 100 μS/cm sein. Opp­v­ar­ming­s­van­net må under alle oms­ten­di­ghe­ter demi­ne­ra­li­se­res. Den nød­ven­di­ge pH-ver­di­en lig­ger mel­lom 8,2 og 10,0 og opp­nås først 2 – 3 måne­der etter oppf­yl­ling med ferskvann.

Sik­ring av var­me­sys­te­mets garantitid

De fles­te pro­du­sen­te­ne knyt­ter deres garan­ti­y­tel­se for kom­po­nen­te­ne til over­hol­delse av vannkvaliteten.

Ana­ly­ser

Påf­yl­lings­van­net må ana­ly­se­res før det fyl­les på sys­te­met (Art. 5, SWKI BT 102–01)

Førs­te kon­troll av pH-ver­di­en etter 2 måne­der, senest ved det årli­ge ved­li­ke­hol­det. (Art. 4.2.2 c, SWKI BT 102–01)

Vann­ana­ly­sen skal pro­to­kol­le­res. (Art. 5 SWKI BT 102–01)

Øster­ri­ke (ÖNORM H 5195–1)

Opp­v­ar­ming­s­vann iføl­ge ÖNORM H 5195–1 fra Aus­tri­an Stan­dards Institute.

Den­ne ÖNORM fast­leg­ger kra­ve­ne til plan­leg­ging, opp­ret­tel­se og drift til for­ebyg­gel­se av kor­ros­jons­ska­der, steind­an­nel­se og avlei­rin­ger i luk­ke­de varm­t­vanns­var­me­an­legg med drifts­tem­pe­ra­tu­rer inn­til 100 °C.

Den skal pri­mært anven­des for nye anlegg.

Ansvar

Van­net må ana­ly­se­res av instal­la­tø­ren med hen­syn til dets egne­thet før anleg­get påfylles.

Drifts­ans­var­lig for et var­me­an­legg med inn­til 5000 liter van­ninn­hold plik­ter å få opp­v­ar­ming­s­van­net ana­ly­sert anneth­vert år, anlegg på over 5000 liter van­ninn­hold minst en gang i året.

Ver­dier

ÖNORM H 5195–1 fast­leg­ger gren­se­ver­di­en for påf­yl­lings­van­nets hard­het avhen­gig av van­ninn­hol­det og typen varm­e­ge­ne­ra­tor som er instal­lert i var­me­an­leg­get. Da en mak­si­mums gren­se­ver­di på < 30 mg/l også gjel­der for klo­ri­der, kom­mer ofte demi­ne­ra­li­se­rin­gen av påf­yl­lings­van­net til anvendelse.

Der­som det fore­lig­ger mate­ria­ler av alu­mi­ni­um, skal en pH-ver­di på 8,5 ikke over­skri­des. Der­som det ikke fore­lig­ger mate­ria­ler av alu­mi­ni­um, skal pH-ver­di­en lig­ge mel­lom 8.2 og 10.

Sik­ring av var­me­sys­te­mets garantitid

De fles­te pro­du­sen­te­ne knyt­ter deres garan­ti­y­tel­se for kom­po­nen­te­ne til over­hol­delse av vannkvaliteten.

Ana­ly­ser

Ved arbei­der på var­me­an­leg­get som med­fø­rer vann­tap eller en for­an­d­ring av van­ninn­hol­det, må drifts­ans­var­lig gjen­nom­fø­re en kon­troll av opp­v­ar­ming­s­van­net innen 4 – 6 uker. Kon­trol­lø­ren er for­plik­tet til innen 4 uker å med­de­le drifts­ans­var­lig eller opp­drags­gi­ve­ren om opp­v­ar­ming­s­van­net i anleg­get er kor­ro­sivt eller opp­vi­ser mikro­bio­lo­gisk vekst. Resul­ta­te­ne fra under­sø­kel­sen skal doku­men­te­res i anleggsboken.

Vi anbe­fa­ler varm­e­instal­la­tø­rer og entre­prenø­rer å fore­ta en kon­troll av omløps­van­net før over­le­ve­rin­gen av varmeanlegget.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy