Teknisk vann må samsvare med de tekniske normene fra produsenter, ingeniører og fagforhandlere når det gjelder dets kjemiske og fysikalske egenskaper.

  • For normer
  • forbedrer tilgjengeligheten av komponenter
  • senker produksjonskostnader
  • øker energieffektiviteten
  • muliggjør garantikrav og forbrukervern

Oppvarmingsvann ifølge VDI 2035, ark 1 og 2, retningslinje fra Verein Deutscher Ingenieure (tyske ingeniørers forening)

Retningslinje VDI 2035 blad 2 gjelder for varmtvannsvarmeanlegg ifølge EN 12828 og gir instrukser til reduksjon av korrosjonssannsynligheten på vannsiden. Blad 1, derimot, begrenser seg til skader gjennom steindannelse.

Ansvar

Gjennom planleggingen må det sikres at standardverdiene i varmtvannet overholdes. Parameterne for igangsetting må dokumenteres i en anleggsbok, som skal overleveres driftsansvarlig av installatør eller planlegger. Fra dette tidspunktet av er det driftsansvarlig for anlegget som står ansvarlig for at anleggsboken føres.

Verdier

VDI 2035 bl. 2 skjelner mellom en saltfattig og en saltholdig driftsmåte. Da sannsynligheten for korrosjon som regel synker med avtagende elektrisk ledeevne, foretrekkes i praksis ofte den saltfattige driftsmåten. Den saltfattige driften forutsetter en demineralisering av vannet til < 100 μS/cm, tillater et oksygeninnhold på 0,1 mg/l i oppvarmingsvannet og krever en pH-verdi på 8,2 – 10,0.

Doseringen av kjemikalier skal ifølge VDI 2035, bl. 2 være begrenset til unntak.

Sikring av varmesystemets garantitid

De fleste produsentene knytter deres garantiytelse for komponentene til overholdelse av vannkvaliteten.

Analyser

Ved planleggingen av anlegget må man finne frem til vannets hardhet (VDI 2035, bl. 1)

Den første kontrollen av oppvarmingsvannet anbefales utført 8 – 12 uker etter idriftsettelse, men senest som en del av det neste årlige vedlikeholdet ((VDI 2035, bl. 2)

Anleggsboken må holdes oppdatert.

Oppvarmingsvann ifølge SWKI BT 102-01, retningslinje fra organisasjonen Schweizerischer Verein für Gebäudetechnik Ingenieure (sveitsisk forening for bygningsteknikk ingeniører)

Den 1. april 2012 ble det i Sveits innført nye forskrifter for påfyllingsvann for alle varmtvannsvarmeanlegg. Leverandøren overtar garantien kun på betingelse av at disse standardverdiene overholdes. Dessuten garanterer dette en vedvarende høy virkningsgrad.

Ansvar

Det er entreprenøren som er ansvarlig for påfyllingsvannets kvalitet (ifølge SIA 384/1 og SWKI retningslinje BT 102-01). I og med godkjennelsen av varmeanlegget går ansvaret over på eieren. Varmeinstallatøren er forpliktet til å overholde dette kravet.

Verdier

Oppvarmingsvannet i varmeanlegget skal oppvise en hardhet på mindre enn 5°f og en ledeverdi på under 200 μS/cm. Alt påfyllingsvann må ha en hardhet på under 1°f og en ledeverdi på 100 μS/cm sein. Oppvarmingsvannet må under alle omstendigheter demineraliseres. Den nødvendige pH-verdien ligger mellom 8,2 og 10,0 og oppnås først 2 – 3 måneder etter oppfylling med ferskvann.

Sikring av varmesystemets garantitid

De fleste produsentene knytter deres garantiytelse for komponentene til overholdelse av vannkvaliteten.

Analyser

Påfyllingsvannet må analyseres før det fylles på systemet (Art. 5, SWKI BT 102-01)

Første kontroll av pH-verdien etter 2 måneder, senest ved det årlige vedlikeholdet. (Art. 4.2.2 c, SWKI BT 102-01)

Vannanalysen skal protokolleres. (Art. 5 SWKI BT 102-01)

Oppvarmingsvann ifølge ÖNORM H 5195-1 fra Austrian Standards Institute.

Denne ÖNORM fastlegger kravene til planlegging, opprettelse og drift til forebyggelse av korrosjonsskader, steindannelse og avleiringer i lukkede varmtvannsvarmeanlegg med driftstemperaturer inntil 100 °C.

Den skal primært anvendes for nye anlegg.

Ansvar

Vannet må analyseres av installatøren med hensyn til dets egnethet før anlegget påfylles.

Driftsansvarlig for et varmeanlegg med inntil 5000 liter vanninnhold plikter å få oppvarmingsvannet analysert annethvert år, anlegg på over 5000 liter vanninnhold minst en gang i året.

Verdier

ÖNORM H 5195-1 fastlegger grenseverdien for påfyllingsvannets hardhet avhengig av vanninnholdet og typen varmegenerator som er installert i varmeanlegget. Da en maksimums grenseverdi på < 30 mg/l også gjelder for klorider, kommer ofte demineraliseringen av påfyllingsvannet til anvendelse.

Dersom det foreligger materialer av aluminium, skal en pH-verdi på 8,5 ikke overskrides. Dersom det ikke foreligger materialer av aluminium, skal pH-verdien ligge mellom 8.2 og 10.

Sikring av varmesystemets garantitid

De fleste produsentene knytter deres garantiytelse for komponentene til overholdelse av vannkvaliteten.

Analyser

Ved arbeider på varmeanlegget som medfører vanntap eller en forandring av vanninnholdet, må driftsansvarlig gjennomføre en kontroll av oppvarmingsvannet innen 4 – 6 uker. Kontrolløren er forpliktet til innen 4 uker å meddele driftsansvarlig eller oppdragsgiveren om oppvarmingsvannet i anlegget er korrosivt eller oppviser mikrobiologisk vekst. Resultatene fra undersøkelsen skal dokumenteres i anleggsboken.

 

 

Vi anbefaler varmeinstallatører og entreprenører å foreta en kontroll av omløpsvannet før overleveringen av varmeanlegget.