Sik­kert oppvarmingsvann

Pro­ducts

Pro­duk­te­ne fra ELYSATOR Engi­nee­ring AG anven­des til reng­jøring og prepare­ring av teknis­ke vann­krets­løp. Det­te er frem­for alt var­me- og kjø­le­an­legg, men også motor­krets­løp på skip og i kraftverk.

Moder­ne var­me­an­legg tren­ger teknisk prepar­ert vann

Moder­ne var­me­an­legg er mer spar­som­me, mer effek­ti­ve og mil­jø­venn­li­ge, men de reage­rer også mer sen­si­tivt på varmt­vann. På grunn av slamd­an­nel­se, avlei­rin­ger eller gjen­nom kalk og kor­ros­jons­ka­der opps­tår det høye ener­gi­tap og dyre ska­der i de kom­pak­te varm­ege­ne­ra­to­re­ne. Tap av effek­ti­vi­tet på 10–20 % er der­for mulig aller­e­de etter ett år. Pro­duk­te­ne fra ELYSATOR Engi­nee­ring AG for­bedrer effek­ti­vi­te­ten og påli­te­li­ghe­ten for øko­lo­gis­ke, moder­ne varmeanlegg.

Stren­ge­re nor­mer og direk­ti­ver for­ut­set­ter teknisk prepar­ert vann for å kun­ne sik­re var­me­anl­eg­ge­nes garanti.

Du kan lese mer om det­te i  kapit­let Nor­mer.

 • Demi­ne­ra­li­se­ring med mixed-bed resin
 • Hyper­fil­tre­ring gjen­nom omvendt osmo­se (RO)
 • Måling, over­vå­k­ning og kon­troll av sys­tem­van­nets kvalitet
 • Anode­bes­kyt­tel­se (kor­ros­jons­bes­kyt­tel­se)
 • Mikro­gas­s­blæ­re­avs­kil­ler (ven­ti­la­tor, avgassing)
 • Magnetgjen­nom­strøm­nings­fil­ter (slamavs­kil­ler)
 • Anode­bes­kyt­tel­se (kor­ros­jons­bes­kyt­tel­se)
 • Mikro­gas­s­blæ­re­avs­kil­ler (ven­ti­la­tor, avgassing)
 • Magnetgjen­nom­strøm­nings­fil­ter (slamavs­kil­ler)
 • Skyl­ling og rengjøring
 • Spre­de­mid­del til skyl­ling av varmeanlegg

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy