Sik­kert opp­v­ar­ming­s­vann

Pro­ducts

Pro­duk­tene fra ELYSATOR Engi­nee­ring AG anven­des til reng­jø­ring og prepare­ring av teknis­ke vann­krets­løp. Det­te er frem­for alt var­me- og kjø­le­an­legg, men også motor­krets­løp på skip og i kraft­verk.

Moder­ne var­me­an­legg tren­ger teknisk prepar­ert vann

Moder­ne var­me­an­legg er mer spar­som­me, mer effek­ti­ve og mil­jø­venn­li­ge, men de reage­rer også mer sen­si­tivt på varm­t­vann. På grunn av slamd­an­nel­se, avlei­rin­ger eller gjen­nom kalk og kor­ros­jons­ka­der opps­tår det høye ener­gi­tap og dyre ska­der i de kom­pak­te varm­e­ge­ne­ra­to­re­ne. Tap av effek­ti­vi­tet på 10–20 % er der­for mulig alle­re­de etter ett år. Pro­duk­tene fra ELYSATOR Engi­nee­ring AG for­bed­rer effek­ti­vi­te­ten og påli­te­li­ghe­ten for øko­lo­gis­ke, moder­ne var­me­an­legg.

Stren­ge­re nor­mer og direk­ti­ver forut­set­ter teknisk prepar­ert vann for å kun­ne sik­re var­me­an­leg­ge­nes garan­ti.

Du kan lese mer om det­te i  kapit­let Nor­mer.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz