Iføl­ge norm og for­skrift fra pro­du­sen­ten

Ana­ly­tikk

Mine­ra­ler og sal­ter i teknis­ke vann­krets­løp fører til kor­ros­jon og avlei­rin­ger. Syre øde­leg­ger metal­lis­ke mate­ria­ler. Den regel­mes­si­ge varmt­vanns­ana­ly­sen er det førs­te skrit­tet til en pro­blem­fri drift.

Aqua Test Quick
Sys­tem­vann­ana­ly­se iføl­ge SWKI/SIA til idrifts­et­tel­se og inn­hen­ting av alle nød­ven­di­ge opp­lys­nin­ger. Måler den elek­tris­ke lede­ev­nen, den tota­le hard­he­ten samt pH-ver­di­en.
Aqua Basic Test
Sys­tem­vann­ana­ly­se iføl­ge SWKI/SIA for en kon­troll etter 3 måne­ders drift­stid. Inne­hol­der måling av klo­ri­der, elek­trisk lede­ev­ne, total hard­het, pH-ver­di samt en sen­so­risk test.
Aqua Test Mul­ti
Inne­hol­der måling av klo­ri­der, jern, kob­ber og oksy­gen, elek­trisk lede­ev­ne, total hard­het, pH-ver­di samt en sen­so­risk test.
Måleur EC‑3 Down­load Pro­spekt (PDF)

Måle­kof­fert

Måleur

ELYSATOR vann­må­ler­da­ta­mas­kin

PUROTAP i‑control

PUROTAP EC-18

PUROTAP PH-18

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz