Iføl­ge norm og for­skrift fra pro­du­sen­ten

PUROTAP® MC 

PUROTAP® vann­må­ler­da­ta­mas­kin kon­trol­lerer kon­ti­nu­er­lig den elek­tris­ke kon­duk­ti­vi­te­ten, gjen­nom­strøm­nin­gen og tem­pe­ra­tu­ren på teknisk vann. Sam­men­ko­blet med en USB-kabel og pas­sen­de sen­de­re kan datae­ne ganske enkelt kon­trol­leres på data­mas­ki­nen med til­hø­ren­de pro­gram­va­re.

BROSJYRE (PDF)

INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz