Sik­kert oppvarmingsvann

ELYSATOR® — SIKKER BESKYTTELSE

Ska­der fra rust er et utbredt pro­blem i var­me- og kjø­le­an­legg. Det opps­tår slam gjen­nom rust­par­tik­ler, og det fore­kom­mer funk­s­jons­feil og materialskader.

Årsa­ken til det­te er en dår­lig vannk­va­li­tet. Gjen­nom påf­yl­lings­van­net og utet­te steder kom­mer mine­ra­ler, sal­ter og aggres­si­ve gas­ser inn i systemvannet.

ELYSATOR® løser dis­se pro­ble­mene på påli­te­lig måte, ved å trek­ke de aggres­si­ve gas­se­ne ut av van­net og bin­de sure stoff­er til en spe­si­al­le­gert offer­an­ode. Sys­te­met er mål­bart og påli­te­lig, arbei­der uten kje­mi og anbe­fa­les av velk­jen­te fag­for­bund, insti­tutter og pro­du­sen­ter. Instal­las­jon og ved­like­hold fore­går enkelt og billig.

FUNKSJON

ELYSATOR® indus­tri­al

ELYSATOR® trio .1

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy