For den effek­ti­ve oppvarmingen

ELYSATOR® indus­tri­al

Kor­ros­jons­bes­kyt­tel­se for stør­re var­me- og kjølesystemer
FUNKSJON

ELYSATOR® er et påli­te­lig kor­ros­jons­bes­kyt­tel­se­sap­pa­rat som samt­idig fje­r­ner sur­stoff og syre fra varm­t­van­net og fil­tre­rer avfall. Der­med kan de ver­di­ful­le metall­kom­po­nen­te­ne i var­me­sys­te­met bes­kyt­tes mot rust og slam, og feil kan forhindres.

EGNER SEG FOR

Var­me­an­legg med et van­ninn­hold på mer enn 5000 l.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz