Rost­schutz für Heizungsanlagen

ELYSATOR® trio .1

Det kjen­te, med enda mer funksjonalitet!
FUNKSJON

Vår ELYSATOR® trio .1 er det enes­te kor­ros­jons­bes­kyt­tel­se­sap­pa­ra­tet som kom­bi­ne­rer 4 funk­sjo­ner i én og sam­me enhet:

  • Avgas­sing via en mikrogassbobleutskiller
  • Anode­bes­kyt­tel­se vha. en anode
  • Magnetgjen­nom­strøm­nings­fil­ter via en høy­ef­fekts magnet
  • nytt også med et utskift­bart filter

 

Det­te bes­kyt­ter de ver­di­ful­le metall­kom­po­nen­te­ne i var­me­sys­te­met enda bed­re mot rust og slam og for­hind­rer på den­ne måten feil under driften.

EGNET FOR

Var­me­an­legg i ene­bo­li­ger og fler­fa­mi­lie­hus med et van­ninn­hold på inn­til 5000 l.

Til vårt jubi­le­um har vi pro­du­sert en serie med gyl­len frontplate.

Vari­an­ter

ELYSATOR® trio 10.1, anlegg inn­til 500 l
ELYSATOR® trio 15.1, anlegg inn­til 1500 l
ELYSATOR® trio 25.1, anlegg inn­til 5000 l

Pre­vious Version 

BROSJYRE (PDF)
INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Datenschutz/Impressum