Ingen mine­ra­ler – ingen kalkskader

PUROTAP® — FYLLE RIKTIG

Jo stør­re sys­tem­van­ninn­hol­det i et var­me­sys­tem er, des­to mer kalk brin­ges inn med påf­yl­lings­van­net. Moder­ne appa­ra­ter, slik som gas­svannv­ar­me­re, varme­pum­per og solar­an­legg ska­des aller­e­de ved lav vann­hard­het på grunn av kalkavleiring

Vann som avsal­tes gjen­nom PUROTAP® har knapt noen inn­holds­stoff­er som dan­ner avlei­rin­ger og kan set­te seg i kje­len eller var­me­veks­le­ren. Enda en grunn til å bru­ke PUROTAP® er at alle nøy­tra­le sal­ter, slik som klo­rid, sul­fat og nitrat, som under bestem­te beting­el­ser forår­sa­ker kor­ros­jon, fjernes.

Video PUROTAP® FILLING

Video PUROTAP® EMPTYING

PUROTAP® til engangsbruk

PUROTAP® easy

PUROTAP® lea­der

PUROTAP® pro­fi

PUROTAP® expert

PUROTAP® micro

PUROTAP® mini

PUROTAP® com­pen­so

PUROTAP® HF highpower

PUROTAP® HF nexion

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® i‑con­trol-21

PUROTAP® con­nec­tor

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy