Ingen mine­ra­ler – ingen kalkskader

PUROTAP® com­pen­so

Veggs­tas­jon for utfyllingsvann
FUNKSJON
Veggs­tas­jon for avmi­ne­ra­li­se­ring av utfyl­lings­vann i stør­re var­me- og kjøle­sys­temer. Kje­le­ska­der gjen­nom kalk­av­lei­rin­ger for­hind­res. Med alle inte­grer­te måle- og regu­le­rings­ap­pa­ra­ter. Tren­ger ingen strøm­til­k­ob­ling. Egner seg til fork­ob­ling på en auto­ma­ti­sk etterforsyningsenhet.
EGNER SEG TIL

Eth­vert stør­re var­me- eller kjøle­sys­tem med etterf­yl­lings­be­hov på 50–1000 l p.a.​

 

ULIKE EGENSKAPER

PUROTAP® com­pen­so 2
PUROTAP® com­pen­so 12
PUROTAP® com­pen­so 25
PUROTAP® com­pen­so 50

BROSJYRE (PDF)
INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy