Sik­kert oppv­ar­ming­svann iføl­ge norm

PUROTAP® easy

Påf­yl­lings­vann for mind­re varmeinnretninger
FUNKSJON
Patro­nene fil­tre­rer på enkel måte kalk og aggres­si­ve van­ninn­holds­stoff­er fra påf­yl­lings­van­net. Et med­føl­gen­de måle­ap­pa­rat gjør det mulig med kon­troll over påf­yl­lings­vannk­va­li­te­ten og viser når patro­nene er utbruk­te. Har­pik­sen ser lett å etter­f­yl­le, brukt har­piks kas­ter vi med husholdningsavfallet.
EGNER SEG TIL
Var­m­e­instal­la­tø­ren og ser­vice­te­kni­keren. Hører hjem­me i hver ser­vice­bil. En har­pik­spåf­yl­ling rek­ker til påf­yl­ling av 2–3 oppv­ar­min­ger i en enmanns­bo­lig eller ca. 800 l utfyl­lings­vann. Det­te er den rime­ligs­te meto­den til å fremstil­le avmi­ne­ra­li­sert vann på.
BROSJYRE (PDF)
INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP FILLING

PUROTAP EMPTYING

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy