Ingen mine­ra­ler – ingen kalkskader

PUROTAP® lea­der

Demi­ne­ra­li­se­rings­ap­pa­ra­tet med skiftepatron-systemet
FUNKSJON

Demi­ne­ra­li­se­rings­en­het med utskift­bar patron. Til førs­te fyl­ling og sir­ku­las­jon­s­av­sal­ting. Med inte­grert måler. En radio­sen­der gjør det mulig å slå av eks­ter­ne enhe­ter som pum­per og magnet­ven­ti­ler. Radio­kon­takt (mot­taker) sel­ges sepa­rat. Den utskift­ba­re patro­nen PUROTAP® L60 high­power eller PUROTAP® L50 nexi­on kan føres inn i enhe­ten enkelt og greit.

FYLLING

PUROTAP® L60 high­power:
Kva­li­tets­har­pik­sen med den høyerek­ke­vid­den. Egnet for alle anlegg.
Kapa­si­tet 60 m³ ved 1°fH / 34 m³ ved 1°dH

PUROTAP® L50 nexi­on:
Har­pik­sen i pre­mi­umk­va­li­tet medet over­s­kudd av anio­ne­har­piks. pHre­gu­le­ren­de.
Anbe­fa­les frem­for alt til anleg­gav den nye generas­jo­nen.
Kapa­si­tet 50 m³ ved 1°fH / 30 m³ ved 1°dH

BROSJYRE (PDF)

INSTRUKSJONER (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY #2

Video PUROTAP leader
Video Dis­play

TILBEHØR

PUROTAP® trol­ley

The opti­mal trans­port aid for the PUROTAP® lea­der. The PUROTAP® trol­ley con­vin­ces with its high load capa­ci­ty of up to 50 kg and its lar­ge, robust rub­ber wheels.

After simp­le assem­bly, the PUROTAP® lea­der can be quick­ly trans­por­ted from one place to ano­ther. No more hea­vy lug­ging — no more back pain.

Manu­al (PDF)

 

 

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy