Ingen mine­ra­ler – ingen kalk­ska­der

PUROTAP® lea­der

Demi­ne­ra­li­se­rings­ap­pa­ra­tet med skifte­pa­tron-sys­te­met
FUNKSJON

Demi­ne­ra­li­se­rings­en­het med utskift­bar patron. Til førs­te fyl­ling og sir­ku­las­jon­sav­s­al­ting. Med inte­grert måler. En radio­sen­der gjør det mulig å slå av eks­ter­ne enhe­ter som pum­per og magnet­ven­ti­ler. Radio­kon­takt (mot­taker) sel­ges sepa­rat. Den utskift­ba­re patro­nen PUROTAP® L60 high­power eller PUROTAP® L50 nexi­on kan føres inn i enhe­ten enkelt og greit.

Radiop­lug­gen
En radio­sen­der gjør det mulig å slå av eks­ter­ne enhe­ter som pum­per og magnet­ven­ti­ler auto­ma­ti­sk. 433.92 MHz.
Med SEV 1011 støp­sel type 12 (1‑faset støp­sel iføl­ge sveits­isk stan­dard)

 

 

 

EGNER SEG TIL

PUROTAP® L60 high­power:
Kva­li­tets­har­pik­sen med den høyerek­ke­vid­den.
Egnet for alle anlegg.
Kapa­si­tet 60 m³ ved 1°fH / 34 m³ ved 1°dH

PUROTAP® L50 nexi­on:
Har­pik­sen i pre­mi­um­kva­li­tet medet over­s­kudd av anio­ne­har­piks. pHre­gu­le­ren­de.
Anbe­fa­les frem­for alt til anleg­gav den nye gene­r­as­jo­nen.
Kapa­si­tet 50 m³ ved 1°fH / 30 m³ ved 1°dH

BROSJYRE (PDF)
INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video PUROTAP lea­der
Video Dis­play

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz