Sik­kert opp­v­ar­ming­s­vann iføl­ge norm

PUROTAP® HF nexi­on harpiks

Har­pik­sen til anlegg av den nye gene­r­as­jo­nen, med et defi­nert over­s­kudd av anionhar­piks til pH-regulering
FUNKSJON

Tes­tet tokom­po­nent mixed-bed resin med en stor anio­n­an­del som gir påli­te­lig fulls­ten­dig avs­al­ting med regu­lert pH-ver­di» Fil­tre­rer kalk og aggres­si­ve sal­ter ut av van­net.
Til sik­ring av en per­fekt og lang­va­rig funk­sjon av dine PUROTAP® appa­ra­ter anbe­fa­les det å bru­ke ute­luk­ken­de PUROTAP® mixed bed resin.

EGNET FOR
pro­duks­jon av påf­yl­lings- og etterf­yl­lings­vann for bygnings­te­knis­ke anlegg av den nye­re gene­r­as­jo­nen. Spe­sielt var­me­pum­per lav­tem­pe­ra­tur var­me­an­legg, kjø­le­an­legg, teknis­ke vannberedere.
BROSJYRE (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy