Sik­kert oppv­ar­ming­svann iføl­ge norm

PUROTAP® HF nexi­on harpiks

Har­pik­sen til anlegg av den nye generas­jo­nen, med et defi­nert over­s­kudd av anionhar­piks til pH-regulering
FUNKSJON

Tes­tet tokom­po­nent mixed-bed res­in med en stor anio­n­an­del som gir påli­te­lig full­sten­dig avsal­ting med regu­lert pH-ver­di» Fil­tre­rer kalk og aggres­si­ve sal­ter ut av van­net.
Til sik­ring av en per­fekt og lang­va­rig funk­s­jon av dine PUROTAP® appa­ra­ter anbe­fa­les det å bru­ke ute­luk­ken­de PUROTAP® mixed bed resin.

EGNET FOR
pro­duks­jon av påf­yl­lings- og etter­f­yl­lings­vann for byg­nings­te­knis­ke anlegg av den nye­re generas­jo­nen. Spe­sielt varme­pum­per lav­tem­pe­ra­tur var­me­an­legg, kjø­le­an­legg, teknis­ke vannberedere.
BROSJYRE (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy