Ingen mine­ra­ler – ingen kalkskader

PUROTAP® til engangsbruk

Påf­yl­lings­vann for mind­re varmeinnretninger

PUROTAP® engangs patro­ner – NYHET in pre­mi­um kva­li­tet PUROTAP® HF nexion

De vel­prøv­de PUROTAP®-ionevekslerharpiks til demi­ne­ra­li­se­ring av kran­vann kan nå som nyhet leve­res i to kvaliteter.

Den vel­prøv­de PUROTAP® HF high­power har­pik­sen med den lan­ge rek­ke­vid­den for kon­vens­jo­nel­le var­me­an­legg supp­le­res av den nye PUROTAP® HF nexi­on har­pik­sen med et defi­nert over­s­kudd av anionhar­piks til pH-regu­le­ring. Det per­fek­te van­net til anlegg i den nye generas­jo­nen, som eks­em­pel­vis varme­pum­pesys­temer, stor­be­re­de­re, etc.

FUNKSJON
Patro­nene fil­tre­rer på enkel måte kalk og aggres­si­ve van­ninn­holds­stoff­er fra påf­yl­lings­van­net. Til­ko­ble gans­ke enkelt påf­yl­lings­slan­gen og fyll anleg­get via patro­nen. Arbei­der med ioneu­tveks­ling (uten inhi­bi­to­rer). Kan kas­tes som van­lig husholdningsavfall.
EGNER SEG TIL

Engangs­bruk, også gjen­nom hus­eie­ren selv. Hører til som nød­re­ser­ve på enhver ser­vice­bil. Kje­le­pro­du­sen­ter kan inklu­de­re patro­nene i appa­r­at­le­ve­rin­gen og vil der­med ele­gant inn­fø­re økte krav til påf­yl­lings­vannk­va­li­te­ten på markedet.

 

ULIKE EGENSKAPER

PUROTAP® 1000 high­power
PUROTAP®   500 high­power
PUROTAP®   750 nexion

PUROTAP® micro blue

 

PUROTAP® con­nec­tor

BROSJYRE (PDF)
INSTRUKSJONER (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy