Det grun­di­ge skyl­le­ap­pa­ra­tet for varmeanlegg

Sanol® — RENGJØRE PÅ REN MÅTE

Avfalls­opp­sam­ling i var­me­sys­temer fører til betrakt­e­li­ge feil. Sys­tem­reng­jø­re­ren Sanol® H‑15 fra ELYSATOR® gjør det mulig for fag­man­nen med en grun­dig og tids­be­s­pa­ren­de sys­tem­reng­jøring – en kon­kurran­se­fri arbei­ds­h­jelp tak­ket være nyes­te fagteknologi.

Sanol® H‑15 fjer­ner jer­noks­ids­lam, let­te jer­noks­idav­lei­rin­ger og res­ter av kje­mis­ke til­set­nin­ger som er bun­det til dis­se. Sanol® H‑15 er ikke etsen­de og ikke gif­tig, men dan­ner et sta­bilt, opp­lø­se­lig kom­pl­eks med metall­oks­i­der (dispers­jon), som deret­ter gans­ke enkelt kan skyl­les ut.

FUNKSJON

Sanol® green

Sano­mat Berger

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy