Ingen rust – ingen kalk – ingen gass

Sor­bOx® — ØKOLOGISK OG EFFEKTIV OPPVARMING

Moder­ne var­me­an­legg er svært kom­pak­te og utmer­ker seg med en høy var­meef­fekt. De reage­rer imid­lert­id mer sen­si­tivt på rust, kalk og slam, noe som fører til en redu­sert var­meef­fek­ti­vi­tet. Det fin­nes ikke noe anlegg som er kom­plett dif­fus­jon­stett. Skrue­for­bin­del­ser, ven­ti­la­to­rer og gjen­geo­ver­gan­ger kan slip­pe luft inn i et anlegg.
Lave driftstem­pe­ra­tur­er frem­for alt ved varme­pum­per samt økte salt­meng­d­er i bere­de­re stil­ler i til­legg høye krav til oppv­ar­ming­svan­net.
Pro­dukt­ny­he­ten Sor­bOx® er resul­ta­tet av 40 års forsk­ning og utvi­k­ling i vann­te­knikk for var­me­sys­temer.
Appa­ra­tet kom­bi­ne­rer de vik­tigs­te teknik­ke­ne på en per­fekt måte. Sor­bOx® egner seg til drift og ver­di­be­va­ring av moder­ne, ener­gi­e­ffek­ti­ve varmesystemer.

FUNKTION

Sor­bOx® er det revo­lus­jonæ­re og samt­idig enk­le vann­fil­ter­et til moder­ne, ener­gi­e­ffek­ti­ve var­me­an­legg og sør­ger for en lang­va­rig drift uten fors­tyr­rel­ser. Den sam­ler 4 funk­s­jo­ner i ett og sam­me apparat:

 • Demi­ne­ra­li­se­ring av oppv­ar­ming­svan­net for førs­te gangs påf­yl­ling eller etter­f­yl­ling. Redu­se­rer kal­kav­lei­rin­ger og slamd­an­nel­se. Den­ne vann­be­hand­lin­gen er i dag forskrift.
 • Mikro­gas­savs­kil­ler fjer­ner oksy­ge­net og gas­se­ne fra kretsløpvannet.
 • Anode­bes­kyt­tel­se hol­der van­net kon­stant spen­nings­fritt og sør­ger for en opti­mal varmeoverføring.
 • Magnet­s­trøm­fil­ter for krets­løp­van­net hol­der slam og kor­ros­jons­par­tik­ler tilbake.
EGNER SEG TIL

Sor­bOx® for­bedrer effek­ti­vi­te­ten og påli­te­li­ghe­ten til mil­jø­venn­li­ge, moder­ne varmeanlegg.

 • Varme­pum­pesys­temer
 • Kon­den­se­ren­de kjeler
 • Sol­cel­leas­sis­ter­te varmeanlegg
 • Gulv‑, vegg- og takoppvarming
 • Varm­eg­jen­vin­ning
 • Kon­trol­lert boligromventilasjon
 • Green tech­no­lo­gy
BROSJYRE (PDF)

INSTRUKSJONER (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

TECHNICAL VIDEO
PROMOTION VIDEO

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy