Vol­gens de norm en het voor­schrift van de fabri­kant

PUROTAP® MC 

De PUROTAP®-watermeetcomputer con­tro­leert con­ti­nu de elek­tri­sche geleid­baar­heid, het debiet als­me­de de tem­pe­ra­tuur van tech­nisch water. Ver­bonden met een USB-kabel en de pas­sen­de zen­ders kun­nen de gege­vens gemak­ke­li­jk op de com­pu­ter door mid­del van de bijbeho­ren­de soft­ware wor­den gecon­tro­leerd.

PROSPECTUS (PDF)

INSTRUCTIES (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz