Tekniskt vat­ten enligt norm

Nor­mer

Tekniskt vat­ten mås­te avse­en­de kemis­ka och fysi­ka­lis­ka egen­s­ka­per mots­va­ra teknis­ka nor­mer från till­ver­k­a­re, ingen­jö­rer och fackförbund.

För nor­mer

  • ökar till­gäng­li­ghe­ten av komponenter
  • sän­ker produktionskostnader
  • höjer ener­gi­e­ffek­ti­vi­te­ten
  • til­lå­ter garan­ti­ans­pråk och konsumentskydd
Tysk­land (VDI 2035, blad 1 och 2)

Upp­värm­nings­vat­ten enligt VDI-rikt­lin­je 2035, blad 1 och 2

VDI-rikt­lin­je 2035 blad 2 gäl­ler för varm­vat­ten­vär­me­an­läggn­in­gar enligt EN 12828 och ger infor­ma­ti­on om hur san­no­lik­he­ten för kor­ro­si­on i upp­värm­nings­vat­ten kan sän­kas. Blad 1 beg­rän­s­ar sig däremot till ska­dor till följd av stenbildning.

Ans­var

I pla­ne­rings­sta­diet mås­te man säker­ställa att rikt­vär­dena i varm­vat­ten föl­js. Idrift­tag­nings­pa­ra­me­trar­na mås­te pro­to­koll­föras i en anlägg­nings­bok som instal­latö­ren eller pla­nera­ren mås­te över­läm­na till drift­ans­va­rig. Från och med den­na tid­punkt är drift­ans­va­rig ans­va­rig för pro­to­koll­fö­rin­gen i anläggningsboken.

Vär­den

VDI 2035 bl. 2 skil­jer mel­lan ett drift­sätt med låg salt­halt och nor­mal salt­halt. Efter­som san­no­lik­he­ten för kor­ro­si­on i regel mins­kar med varm­vatt­nets sjunkan­de elek­t­ris­ka led­nings­för­må­ga före­drar man i prak­ti­ken ofta drift­sät­tet med låg salt­halt. Drift med låg salt­halt förut­sät­ter en demi­ne­ra­li­se­ring av vatt­net på < 100 μS/cm, til­lå­ter en syre­halt på 0,1 mg/l i varm­vatt­net och krä­ver ett pH-vär­de på 8,2 – 10,0.

Till­sat­sen av kemi­ka­lier mås­te enligt VDI 2035, bl. 2, beg­räns­as till undantag.

Garan­tin under vär­me­sys­te­mets garantitid

De fles­ta till­ver­k­a­re bin­der garan­tin för kom­po­nen­ter med att vat­tenk­va­li­te­ten mås­te följas.

Ana­ly­ser

Vid pla­ne­rin­gen av anläggn­in­gen mås­te vatt­nets hård­het bestäm­mas (VDI 2035, bl. 1)

En förs­ta inspek­ti­on av upp­värm­nings­vatt­net rekom­men­de­ras 8–12 veck­or efter idrift­tagn­in­gen, dock sen­ast inom ramen för det årli­ga under­hål­let (VDI 2035, bl. 2)

Anlägg­nings­bok mås­te föras.

Schweiz (SWKI BT 102–1)

Upp­värm­nings­vat­ten enligt SWKI-rikt­lin­je BT 102–01 (SWKI = före­ning för schwei­zis­ka vär­me- och luftkonditioneringsingenjörer)

Sedan den 1:a april 2012 gäl­ler nya föres­krift­er för kva­li­te­ten på påf­yll­nings­vat­ten för alla varm­vat­ten­an­läggn­in­gar i Schweiz. Lever­an­tö­rens garan­ti gäl­ler end­a­st om des­sa rikt­vär­den föl­js. Des­su­tom garan­ter­ar det­ta en hög ver­k­nings­grad på lång sikt.

Ans­var

Entre­pre­nö­ren ans­varar för påf­yll­nings­vatt­nets kva­li­tet (enligt SIA 384/1 och SWKI rikt­lin­je BT 102–01). I sam­band med lever­ans­bes­iktnin­gen av vär­me­an­läggn­in­gen över­går ans­va­ret till äga­ren. Vär­me­te­kni­kern är förp­likt­i­gad att föl­ja det­ta krav.

Vär­den

Upp­värm­nings­vatt­net i vär­me­an­läggn­in­gen mås­te upp­vi­sa en hård­het under 5°f och ett rikt­vär­de under 200 μS/cm. Vat­ten som fylls på i efter­hand mås­te ha en hård­het under 1°f och 100 μS/cm. Upp­värm­nings­vatt­net mås­te i var­je fall demi­ne­ra­li­se­ras. Det pH-vär­de som krävs lig­ger mel­lan 8,2 och 10,0 och upp­nås först 2–3 mån­ader efter att färsk­vat­ten fyllts på.

Garan­tin under vär­me­sys­te­mets garantitid

De fles­ta till­ver­k­a­re bin­der garan­tin för kom­po­nen­ter med att vat­tenk­va­li­te­ten mås­te följas.

Ana­ly­ser

Påf­yll­nings­vatt­net mås­te ana­ly­se­ras innan sys­te­met fylls på (art. 5, SWKI BT 102–01)

Förs­ta inspek­tio­nen av pH-vär­det efter 2 mån­ader, sen­ast vid det årli­ga under­hål­let. (Art 4.2.2 c, SWKI BT 102–01)

Vat­ten­ana­ly­sen mås­te pro­to­koll­föras. (Art. 5 SWKI BT 102–01)

Öster­ri­ke (ÖNORM H 5195–1)

Upp­värm­nings­vat­ten enligt ÖNORM H 5195–1 från öster­ri­kis­ka standardiseringsinstitutet.

Den­na ÖNORM fast­stäl­ler kra­ven på pla­ne­rin­gen, inrätt­nin­gen och drif­ten för att skyd­da mot kor­ro­si­ons­ska­dor, sten­bild­ning och avlag­ring­ar i slut­na varm­vat­ten­vär­me­an­läggn­in­gar med drift­tem­pe­ra­tur­er upp till 100 °C.

Den ska i förs­ta hand använ­das för nyin­rätt­a­de anläggningar

Ans­var

Instal­latö­ren mås­te innan anläggn­in­gen fylls på ana­ly­se­ra vatt­net avse­en­de lämplighet.

Drift­ans­va­rig för en vär­me­an­lägg­ning med upp till 5000 liter vat­ten­ka­pa­ci­tet mås­te låta upp­värm­nings­vatt­net kon­trol­ler­as vart­an­nat år, över 5000 liter vat­ten­ka­pa­ci­tet minst en gång per år.

Vär­den

ÖNORM H 5195–1 sät­ter gräns­vär­det för påf­yll­nings­vatt­nets hård­het i rela­ti­on till vat­ten­ka­pa­ci­tet och typ av vär­me­ge­ne­ra­tor i vär­me­an­läggn­in­gen. Efter­som ett maxi­malt gräns­vär­de på < 30 mg/l även gäl­ler för klo­ri­der, används demi­ne­ra­li­se­rin­gen av påf­yll­nings­vatt­net ofta.

Om alu­mi­ni­um­ma­te­ri­al före­kom­mer bör pH-vär­de 8,5 inte över­s­kri­das. Om inget alu­mi­ni­um­ma­te­ri­al före­kom­mer bör pH-vär­det lig­ga mel­lan 8.2 och 10.

Garan­tin under vär­me­sys­te­mets garantitid

De fles­ta till­ver­k­a­re bin­der garan­tin för kom­po­nen­ter med att vat­tenk­va­li­te­ten mås­te följas.

Ana­ly­ser

Vid arbe­ten på vär­me­an­läggn­in­gen som med­för vat­ten­för­lust eller föränd­ring av vat­ten­ka­pa­ci­te­ten mås­te drift­ans­va­rig låta genom­föra en kon­troll av upp­värm­nings­vatt­net inom 4–6 veck­or. Kon­trol­lö­ren är förp­likt­i­gad att inom 4 veck­or infor­me­ra den drift­ans­va­ri­ge eller uppd­rags­gi­va­ren om det befint­li­ga upp­värm­nings­vatt­net är kor­ro­sivt eller upp­vi­sar mikro­bio­lo­gisk till­v­äxt. Resul­ta­ten av unders­ö­knin­gen mås­te doku­m­en­te­r­as i anläggningsboken.

Vi rekom­men­derar att vär­me­instal­latö­rer och före­tag kon­trol­ler­ar cir­ku­la­ti­ons­vatt­net innan vär­me­an­läggn­in­gen överlämnas.

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy