Tekniskt vatten måste avseende kemiska och fysikaliska egenskaper motsvara tekniska normer från tillverkare, ingenjörer och fackförbund.

  • För normer
  • ökar tillgängligheten av komponenter
  • sänker produktionskostnader
  • höjer energieffektiviteten
  • tillåter garantianspråk och konsumentskydd

Uppvärmningsvatten enligt VDI-riktlinje 2035, blad 1 och 2

VDI-riktlinje 2035 blad 2 gäller för varmvattenvärmeanläggningar enligt EN 12828 och ger information om hur sannolikheten för korrosion i uppvärmningsvatten kan sänkas. Blad 1 begränsar sig däremot till skador till följd av stenbildning.

Ansvar

I planeringsstadiet måste man säkerställa att riktvärdena i varmvatten följs. Idrifttagningsparametrarna måste protokollföras i en anläggningsbok som installatören eller planeraren måste överlämna till driftansvarig. Från och med denna tidpunkt är driftansvarig ansvarig för protokollföringen i anläggningsboken.

Värden

VDI 2035 bl. 2 skiljer mellan ett driftsätt med låg salthalt och normal salthalt. Eftersom sannolikheten för korrosion i regel minskar med varmvattnets sjunkande elektriska ledningsförmåga föredrar man i praktiken ofta driftsättet med låg salthalt. Drift med låg salthalt förutsätter en demineralisering av vattnet på < 100 μS/cm, tillåter en syrehalt på 0,1 mg/l i varmvattnet och kräver ett pH-värde på 8,2 – 10,0.

Tillsatsen av kemikalier måste enligt VDI 2035, bl. 2, begränsas till undantag.

Garantin under värmesystemets garantitid

De flesta tillverkare binder garantin för komponenter med att vattenkvaliteten måste följas.

Analyser

Vid planeringen av anläggningen måste vattnets hårdhet bestämmas (VDI 2035, bl. 1)

En första inspektion av uppvärmningsvattnet rekommenderas 8-12 veckor efter idrifttagningen, dock senast inom ramen för det årliga underhållet (VDI 2035, bl. 2)

Anläggningsbok måste föras.

Uppvärmningsvatten enligt SWKI-riktlinje BT 102-01 (SWKI = förening för schweiziska värme- och luftkonditioneringsingenjörer)

Sedan den 1:a april 2012 gäller nya föreskrifter för kvaliteten på påfyllningsvatten för alla varmvattenanläggningar i Schweiz. Leverantörens garanti gäller endast om dessa riktvärden följs. Dessutom garanterar detta en hög verkningsgrad på lång sikt.

Ansvar

Entreprenören ansvarar för påfyllningsvattnets kvalitet (enligt SIA 384/1 och SWKI riktlinje BT 102-01). I samband med leveransbesiktningen av värmeanläggningen övergår ansvaret till ägaren. Värmeteknikern är förpliktigad att följa detta krav.

Värden

Uppvärmningsvattnet i värmeanläggningen måste uppvisa en hårdhet under 5°f och ett riktvärde under 200 μS/cm. Vatten som fylls på i efterhand måste ha en hårdhet under 1°f och 100 μS/cm. Uppvärmningsvattnet måste i varje fall demineraliseras. Det pH-värde som krävs ligger mellan 8,2 och 10,0 och uppnås först 2-3 månader efter att färskvatten fyllts på.

Garantin under värmesystemets garantitid

De flesta tillverkare binder garantin för komponenter med att vattenkvaliteten måste följas.

Analyser

Påfyllningsvattnet måste analyseras innan systemet fylls på (art. 5, SWKI BT 102-01)

Första inspektionen av pH-värdet efter 2 månader, senast vid det årliga underhållet. (Art 4.2.2 c, SWKI BT 102-01)

Vattenanalysen måste protokollföras. (Art. 5 SWKI BT 102-01)

Uppvärmningsvatten enligt ÖNORM H 5195-1 från österrikiska standardiseringsinstitutet.

Denna ÖNORM fastställer kraven på planeringen, inrättningen och driften för att skydda mot korrosionsskador, stenbildning och avlagringar i slutna varmvattenvärmeanläggningar med drifttemperaturer upp till 100 °C.

Den ska i första hand användas för nyinrättade anläggningar

Ansvar

Installatören måste innan anläggningen fylls på analysera vattnet avseende lämplighet.

Driftansvarig för en värmeanläggning med upp till 5000 liter vattenkapacitet måste låta uppvärmningsvattnet kontrolleras vartannat år, över 5000 liter vattenkapacitet minst en gång per år.

Värden

ÖNORM H 5195-1 sätter gränsvärdet för påfyllningsvattnets hårdhet i relation till vattenkapacitet och typ av värmegenerator i värmeanläggningen. Eftersom ett maximalt gränsvärde på < 30 mg/l även gäller för klorider, används demineraliseringen av påfyllningsvattnet ofta.

Om aluminiummaterial förekommer bör pH-värde 8,5 inte överskridas. Om inget aluminiummaterial förekommer bör pH-värdet ligga mellan 8.2 och 10.

Garantin under värmesystemets garantitid

De flesta tillverkare binder garantin för komponenter med att vattenkvaliteten måste följas.

Analyser

Vid arbeten på värmeanläggningen som medför vattenförlust eller förändring av vattenkapaciteten måste driftansvarig låta genomföra en kontroll av uppvärmningsvattnet inom 4-6 veckor. Kontrollören är förpliktigad att inom 4 veckor informera den driftansvarige eller uppdragsgivaren om det befintliga uppvärmningsvattnet är korrosivt eller uppvisar mikrobiologisk tillväxt. Resultaten av undersökningen måste dokumenteras i anläggningsboken.

 

 

Vi rekommenderar att värmeinstallatörer och företag kontrollerar cirkulationsvattnet innan värmeanläggningen överlämnas.