Säkert upp­värm­nings­vat­ten

ELYSATOR® — SKYDDAR SÄKERT

Ska­dor genom rost är ett mycket van­ligt pro­blem i vär­me- och kyl­an­läggnin­gar. Rost­par­tiklar­na orsa­kar igens­lam­ning, funk­ti­ons­stör­nin­gar och materialskador.

Orsa­ken för det­ta är en dålig vat­tenkva­li­tet. Genom påf­yll­nings­vatt­net och otä­ta stäl­len ham­nar mine­ra­li­er, sal­ter och aggres­si­va gaser i systemvattnet.

ELYSATOR® löser des­sa pro­blem pålit­ligt, genom att den eli­mi­nerar de aggres­si­va gas­er­na ur vatt­net och bin­der sura ämnen på en spe­ci­ellt lege­rad offeranod.

Sys­te­met är mät­bart och pålit­ligt, arbe­tar utan kemi och rekom­men­de­ras av kän­da yrkes­för­bund, insti­tu­tio­ner och till­ver­k­a­re. Instal­la­tio­nen och under­hål­let är enk­la och prisvärda.

FUNKTION

ELYSATOR® indus­tri­al

ELYSATOR® trio .1

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy