För den ener­gi­e­ffek­ti­va värmeanläggningen

ELYSATOR® indus­tri­al

Kor­ro­si­ons­skydd för stör­re vär­me- och kylsystem
FUNKTION

ELYSATOR® är en beprö­vad kor­ro­si­ons­skydds­ap­pa­rat som samt­idigt eli­mi­nerar syre och syra ur vär­me­vatt­net och fil­trerar res­ter. På så vis är det möj­ligt att skyd­da de vär­deful­la metall­kom­po­nen­ter­na i vär­me­sys­te­met mot rost och slam och att för­hin­dra störningar.

LÄMPAR SIG FÖR

Vär­me­an­läggn­in­gar med en vat­ten­vo­lym på mer än 5´000 l.

BROSCHYR (PDF)

BRUKSANVISNING 50c — 100c (PDF)

BRUKSANVISNING 260c — 800c (PDF)

Video

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy