Rost­schutz für Hei­zungs­an­la­gen

ELYSATOR® trio .1

Det beprö­va­de med ännu fler funk­tio­ner!
FUNKTION

ELYSATOR® trio .1 är det enda kor­ro­si­ons­skyd­det som före­nar 4 funk­tio­ner i en appa­rat:

  • Urgas­ning med en mikro­gas­bub­be­lavs­kil­ja­re
  • Anods­kydd med hjälp av en offer­an­od
  • Magnet­flö­des­fil­ter med en hög­ef­fekts­ma­gnet
  • Nu även med utbyt­bart fil­ter

På så sätt kan vär­me­sys­te­mets vär­de­ful­la metall­kom­po­nen­ter skyd­das ännu bätt­re mot rost och slam och där­med före­byg­ga stör­nin­gar.

LÄMPAR SIG FÖR

Vär­me­sys­tem med upp till 5 000 l vat­ten­ka­pa­ci­tet i en- och fler­bos­ta­ds­hus.

Vi har tagit fram en serie med guld­färgad front lagom till vårt jubi­le­um.

 

Vari­an­ter

ELYSATOR® trio 10.1, sys­tem upp till 500 l
ELYSATOR® trio 15.1, sys­tem upp till 1 500 l 
ELYSATOR® trio 25.1, sys­tem upp till 5 000 l (kom­mer snart)

BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz