Rost­skydd för vär­me­an­läggnin­gar

ELYSATOR® trio

Kor­ro­si­ons­skydd för mind­re och medel­s­to­ra vär­me­an­läggnin­gar
FUNKTION

ELYSATOR® trio är den enda kor­ro­si­ons­skydds­ap­pa­ra­ten, som samt­idigt absor­berar och sepa­re­rar aggres­si­va gaser och ämnen ur vär­me­vatt­net och fil­trerar ur res­ter. På så vis är det möj­ligt att skyd­da de vär­de­ful­la metall­kom­po­nen­ter­na i vär­me­sys­te­met mot rost och slam och att för­hin­dra stör­nin­gar.

LÄMPAR SIG FÖR

Vär­me­an­läggnin­gar i en- och fler­fa­mil­js­hus med en vat­ten­vo­lym på max. 5 000 l.

BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz