Inga mine­ra­ler – inga kalkskador

PUROTAP® — FYLLA I RIKTIGT

Ju mer sys­tem­vat­ten ett vär­me­sys­tem innehål­ler, des­to mer kalk kom­mer in med påf­yll­nings­vatt­net. Moder­na appa­ra­ter som vägg­mon­terade vär­me­vat­ten­be­re­da­re, vär­me­pum­par och sol­vär­me­an­läggnin­gar ska­das av den utfäll­da kal­ken, även när vatt­net har en låg hårdhetsgrad.

Efter avs­alt­nin­gen med hjälp av PUROTAP® innehål­ler vatt­net näs­tan inga bes­tånds­delar, som kan fällas ut och avla­gra sig i pann­an eller vär­me­v­äxla­ren. En av för­delar­na med använd­nin­gen av PUROTAP® är ock­så att alla neu­tra­la sal­ter, t.ex. klo­rid, sul­fat och nitrat, som under vis­sa för­hål­lan­den kan orsa­ka kor­ro­sio­ner, tas bort.

Video PUROTAP® FILLING

Video PUROTAP® EMPTYING

PUROTAP® engångs­bruk

PUROTAP® easy

PUROTAP® lea­der

PUROTAP® pro­fi

PUROTAP® expert

PUROTAP® micro

PUROTAP® mini

PUROTAP® com­pen­so

PUROTAP® HF highpower

PUROTAP® HF nexion

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® i‑con­trol-21

PUROTAP® con­nec­tor

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy