Säkert upp­värm­nings­vat­ten enligt norm

PUROTAP® easy

Påf­yll­nings­vat­ten för mind­re värmepannor
FUNKTION
På enkelt vis fil­trerar patro­nen ut kalk och aggres­si­va vat­ten­be­stånds­delar ur påf­yll­nings­vatt­net. Ett bifo­gat mät­don gör det möj­ligt att kon­trol­lera påf­yll­nings­vatt­nets kva­li­tet och visar, när patro­nen är för­bru­kad. Hart­sen kan enkelt fyl­las på, för­bru­kad harts kan kas­tas i hushållssoporna.
LÄMPAR SIG FÖR
vär­mein­gen­jö­ren och ser­vice­te­kni­kern. Bör ingå i alla ser­vice­va­g­nar. En hartsfyll­ning räcker till för att fyl­la 2 – 3 värme­pan­nor i enfa­mil­js­hus eller ung. 800 l kom­plet­teran­de vat­ten. Det­ta är den bil­li­gas­te meto­den för att till­ver­ka avmi­ne­ra­li­se­rat vatten.
BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP FILLING

PUROTAP EMPTYING

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy