Inga mine­ra­ler – inga kalkskador

PUROTAP® engångs­bruk

Påf­yll­nings­vat­ten för mind­re värmepannor

PUROTAP® engångs­pa­tro­ner – NYHET in pre­mi­um kva­li­tet PUROTAP® HF nexion

Det beprö­va­de PUROTAP® jon­bytar­hart­set för avjo­nis­e­ring av kran­vat­ten finns nu i två kvaliteter.

Det beprö­va­de hart­set PUROTAP® HF high­power med lång räck­vidd för kon­ven­tio­nella vär­me­sys­tem kom­plet­te­r­as av det nya hart­set PUROTAP® HF nexi­on med ett defi­nie­rat över­s­kott av anjon­harts för pH-reg­le­ring. Det per­fekta vatt­net för den nya gene­ra­tio­nens anläggn­in­gar som vär­me­pump­sys­tem, lagringstankar.

FUNKTION
På enkelt vis fil­trerar patro­nen ut kalk och aggres­si­va vat­ten­be­stånds­delar ur påf­yll­nings­vatt­net. Det är bara att ans­lu­ta påf­yll­nings­slan­gen och fyl­la anläggn­in­gen via patro­nen. Arbe­tar med jon­byte (utan inhi­bi­to­rer). Kan kas­tas i hushållssoporna.
LÄMPAR SIG FÖR

engångs­bru­ket, även genom husäga­ren själv. Bor­de ingå som nöd­re­serv i alla ser­vice­vag­nar. Pann­till­ver­kar­na kan bifo­ga patro­nen i lever­an­sen av appa­ra­ten och på så vis ele­gant på mark­na­den dri­va ige­nom hög­re krav på påf­yll­nings­vatt­nets kvalitet.

 

OLIKA EGENSKAPER

PUROTAP® 1000 high­power
PUROTAP®   500 high­power
PUROTAP®   750 nexion

PUROTAP® micro blue

 

PUROTAP® con­nec­tor

BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy