Inga mine­ra­ler – inga kalkskador

PUROTAP® lea­der

Avjo­nise­rings­en­het med ersättningskartuschsystem
FUNKTION

Demi­ne­ra­li­se­rings­ag­gre­gat med utbytes­pa­tron. För förs­ta påf­yll­nin­gen och cir­ku­la­ti­ons­av­s­alt­ning. Med inte­gre­rad mät­a­re. Med en fjärr­kon­troll kan exter­na enhe­ter som pum­par och magnet­ven­ti­ler stän­gas av. Stick­kon­takt (mot­tag­a­re) finns som till­val. Utbytes­pa­tro­nen PUROTAP® L60 high­power eller PUROTAP® L50 nexi­on kan sät­tas in i aggre­ga­tet på ett enkelt och rent sätt.

FYLLNINGAR

PUROTAP® L60 high­power:
Kva­li­tets­harts med hög räck­vidd. Pas­sar alla anläggnin­gar.
Kapa­ci­tet 60 m³ vid 1°fH / 34 m³ vid 1°dH

PUROTAP® L50 nexi­on:
Hart­set av pre­mi­um­kva­li­tet med ettö­ver­s­kott av anjon­harts. pH-reg­le­ran­de.
Rekom­men­de­ras fram­för allt för den nya genera­tio­nens anläggnin­gar.
Kapa­ci­tet 50 m³ vid 1°fH / 30 m³ vid 1°dH

BROSCHYR (PDF)

BRUKSANVISNING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY #2

Video PUROTAP leader

Video Dis­play

TILLBEHÖR

PUROTAP® trol­ley

The opti­mal trans­port aid for the PUROTAP® lea­der. The PUROTAP® trol­ley con­vin­ces with its high load capa­ci­ty of up to 50 kg and its lar­ge, robust rub­ber wheels.

After simp­le assem­bly, the PUROTAP® lea­der can be quick­ly trans­por­ted from one place to ano­t­her. No more hea­vy lug­ging — no more back pain.

Manu­al (PDF)

 

 

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz