In com­pli­ance with stan­dards and manu­fac­tu­rer regulations

PUROTAP® LFM-20

Giva­ren till patronen

Mine­ra­ler och sal­ter i teknis­ka vat­ten­sys­tem leder till kor­ro­si­on och avlag­ring­ar.
PUROTAP® fil­trerar aggres­si­va ämnen från vatt­net och möj­lig­gör på så sätt en pro­blem­fri drift.

 

  • Pro­gramm­er­bart gränsvärde
  • Mine­ral­halt i TDS
  • Kon­duk­ti­vi­tet i µS/cm

PREVIOUS VERSION

BRUKSANVISNING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz